Triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện Phú Riềng.

Thứ năm - 14/09/2017 08:01 189 0
UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện Phú Riềng, Mục đích:
     Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi. Tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về việc thực thi các quy định của pháp luật về nghiêm cấm việc cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi. Nội dung, nhiệm vụ của Đề án phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về lựa chọn giới tính thai nhi. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật, truyền thông vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ... nhằm nâng cao nhận thức thay đối hành vi. Các hoạt động truyền thông, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật... phải lồng ghép trong các hoạt động phối họp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan để đảm bảo tính hiệu quả, tránh chồng chéo.
     Mục tiêu khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh nhằm sớm đưa tỷ số này trở lại mức cân bằng tự nhiên; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo cơ sở thuận lợi để đưa tỷ số này về mức cân bằng tự nhiên. Phạm vị thực hiện:  triển khai 10/10 xã trên địa bàn huyện.
Đối tượng: Lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức, những người có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ và nhũng đối tượng có hành vi hướng dẫn sinh con theo ý muốn; gia đình, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, thanh niên và vị thành niên.
     Thực hiện: Từ năm 2017 đến năm 2020. Theo đó phối họp điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về mất cân bằng giới tính khi sinh. Thu thập thông tin về mất cân bằng giới tính khi sinh. Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2017-2020.
     Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động trực tiếp về mất cân bằng giới tính khi sinh đến các đối tượng tại cộng đồng, địa bàn dân cư thông qua mạng lưới cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình; nhân viên y tế thôn và tuyên truyền viên của các ngành, đoàn thể ở cơ sở. Cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí địa phương: Lồng ghép nội dung về giới, bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh vào các cuộc giao ban thường kỳ của lãnh đạo huyện. Phối họp, tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề về mất cân bằng giới tính khi sinh và phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về nghiêm cấm tuyên truyền, phổ biến, chấn đoán, lựa chọn giới tính thai nhi tại xã. Phối hợp, tổ chức tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cho nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn; người cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi. Lồng ghép các nội dung truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh vào các hoạt động văn hóa xã hội khác. Cung cấp các sản phẩm truyền thông dễ hiểu và phù hợp cho các đối tượng.
     Tổ chức hưởng ứng các chiến dịch, sự kiện truyền thông về mất cân bằng giới tính sau sinh, bình đẳng giới trong đời sống gia đình và xã hội; không phân biệt con gái con trai; không lựa chọn giới tính thai nhi.
     Lồng ghép nội dung về giới, bình đẳng giới; mất cân bằng giói tính khi sinh vào chương trình giảng dạy của các Trường Trung học cơ sở: Tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về giới và bình đẳng giới cho các nhà quản lý giáo dục, giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy của các trường học, trọng tâm là đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn sinh học và giáo dục công dân.
     Tổ chức các điểm tuyên truyền, góc sinh hoạt câu lạc bộ về giới và bình đẳng giới tại các xã. Tuyên truyền lưu động và tư vấn trực tiếp cho các xã trên địa bàn huyện. Xây dựng điểm tuyên truyền tại nhà văn hóa cộng đồng: Mua sắm trang thiết bị tuyên truyền, tủ sách tuyên truyền. Thành lập các câu lạc bộ thí điểm, mỗi xã 01 câu lạc bộ về giới và bình đẳng giới.
     Thực hiện quy định của pháp luật về nghiêm cấm các hình thức lựa chọn giới tính thai nhi. Phổ biến, giáo dục pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi; đẩy mạnh các hoạt động kiếm tra giám sát thực thi pháp luật liên quan đến việc lựa chọn giới tính thai nhi. Tổ chức hội nghị, hội thảo tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật của nhà nước; Các tổ chức, đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra giám sát định kỳ việc thực hiện pháp luật của nhà nước và Quy chế, Quy định, Điều lệ của tổ chức về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.
     Xây dụng mạng lưới cung cấp, thu nhận và xử lý thông tin tố giác, tố cáo vi phạm ở cộng đồng dân cư. Tăng cường các hoạt động đào tạo, tập huấn về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh: Phối hợp tổ chức, tham dự đầy đủ các khóa tập huấn, đào tạo ngắn ngày nhằm cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Phối họp tham dự tập huấn về nội dung, phương pháp, kỹ năng truyền thông, vận động không lựa chọn giới tính thai nhi và tăng cường bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ dân số cấp xã, đặc biệt là đội ngũ cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình. Phối hợp tham dự tập huấn bắt buộc về các quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, quy trình, quy phạm chuyên môn kỹ thuật phải tuân thủ trong lĩnh vực này cho lãnh đạo các đon vị và nhân viên y tế cung cấp các dịch vụ có liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi. Đánh giá kết quả đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ truyền thông.
      Phòng Y tế: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, các ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch và báo cáo hàng năm theo qui định.
     Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện: Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn huyện; cung cấp cho các cơ quan truyền thông các tài liệu tuyên truyền cũng như thực hiện tuyên truyền về giới, về mất cân bằng giới tính khi sinh. Phối họp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức, cử cán bộ tham gia tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, tư vấn về các nội dung liên quan đến mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ y tế, dân số từ cấp huyện đến cấp xã, nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. TTYT huyện phối họp tổ chức lồng ghép hoặc cử cán bộ tham gia tập huấn các nội dung liên quan đến mất cân bằng giới tính khi sinh, các quy trình nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, quy trình, quy phạm chuyên môn kỹ thuật cho nhân viên y tế các cơ sở cung cấp dịch vụ từ cơ sở y tế tư nhân đến công lập có liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi.
     Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan: Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ phối họp với Phòng Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện để tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.
     UBND các xã: Căn cứ Ke hoạch của UBND huyện và tình hình cụ thể của địa phương xây dựng Kế hoạch, đề ra các biện pháp cụ thể để kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn xã./.

Tác giả bài viết: Đức Trọng

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay200
  • Tháng hiện tại7,191
  • Tổng lượt truy cập941,762
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây