UBND huyện


Ông Lê Tấn Nam

Ông Lê Tấn Nam

Chủ tịch UBND huyện
01/02/1977

Bà Trần Thị Loan

Bà Trần Thị Loan

Phó Chủ tịch UBND huyện
20/10/1964

Ông Nguyễn Quốc Dũng

Ông Nguyễn Quốc Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện
05/01/1982

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Văn phòng HĐND và UBND
Điện thoại:06513.939.001
Số fax:06513.939.101
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Thái Văn Hóa
Điện thoại:0913109019
06513.939.002
Email: thaivanhoabp@gmail.com
Chánh Văn phòng HĐND và UBND
Cử nhân Luật
Ông Thái Văn Hóa
2 Ông Nguyễn Trọng Lân
Điện thoại:0916.205.588
06513.939.003
Email: nguyentronglanbp@gmail.com
Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND
Cử nhân Hành chính
Ông Nguyễn Trọng Lân
Phòng Nội vụ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Phan Thanh Thuật
Điện thoại:0979 718 819
06513.939.007
Email: thuatch16g@gmail.com
Trưởng phòng
Thạc sĩ Quản lý Hành chính công
Ông Phan Thanh Thuật
2 Ông Trịnh Quang Hạnh
Điện thoại:0988 149 023
06513.939.007
Email: quanghanhsnv@gmail.com
Phó trưởng phòng
Kỹ sư Công nghệ thông tin
Ông Trịnh Quang Hạnh
Phòng Giáo dục và Đào tạo
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bà Nguyễn Thị Hương
Điện thoại:0916.430.379
06513.939.609
Email: huongsgdbp@gmail.com
Trưởng phòng
Đại học Sư phạm
Bà Nguyễn Thị Hương
2 Bà Nguyễn Thị Uyên
Điện thoại:0988.319.191
0651.3939.609
Email: nhinguyen1809@yahoo.com
Phó Trưởng phòng
Đại học sư phạm
Bà Nguyễn Thị Uyên
3 Bà Doãn Thị Mai Xuân
Điện thoại:0908.733.999
0651.3939.609
Email: maixuanpdt@gmail.com
Phó Trưởng phòng
Thạc sĩ
Bà Doãn Thị Mai Xuân
Thanh tra huyện
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Vũ Đình Thạch
Điện thoại:016.53.886.596
06513.939.111
Email: Thachttbp@gmail.com
Chánh Thanh tra
Cử nhân luật
Ông Vũ Đình Thạch
2 Ông Bùi Mạnh Cường
Điện thoại:0647.771.639
0651.3939111
Email: Cuongptntbp@gmail.com
Phó Chánh Thanh tra Ông Bùi Mạnh Cường
Phòng Tài nguyên Môi trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Nguyễn Danh Tùng
Điện thoại:0982990990
06513.939212
Email: tungdanhct@gmail.com
Trưởng phòng
Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Ông Nguyễn Danh Tùng
2 Ông Nguyễn Trí Hoàng
Điện thoại:0907193330
06513.939212
Email: nguyentrihoang.hpr@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Kỹ sư quản lý đất đai.
Ông Nguyễn Trí Hoàng
Phòng Lao động - TB&XH
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Hoàng Văn Thắng
Điện thoại:0982.999.800
06513.939.008
Email: hoangvanthangldtc@gmail.com
Trưởng phòng
Thạc sỹ Luật, Thạc sỹ Kinh tế phát triển
Ông Hoàng Văn Thắng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Lê Văn Chung
Điện thoại:0989.859.859
06513.939.016
Email: chungsxdbp@gmail.com
Trưởng phòng
CĐ.Xây dựng Cử nhân Luật
Ông Lê Văn Chung
2 Ông Đỗ Văn Hưng
Điện thoại:0966.879.279
06513.939.016
Email: dovanhungbinhphuoc@gmail.com
Phó trưởng phòng
Kỹ sư điện
Ông Đỗ Văn Hưng
Phòng Tư pháp
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Lê Quang Đạt
Điện thoại:0913.963.799
06513.939.222
Email: quangdatqb123@gmail.com
Trưởng phòng
Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Luật; đang học Thạc sỹ Luật.
Ông Lê Quang Đạt
Phòng Văn hóa và Thông tin
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Nguyễn Hoàng Anh
Điện thoại:0979106881
06513939608
Email: Hoangnguyenanh681@gmail.com
Trưởng phòng
Đại học sư phạm
Ông Nguyễn Hoàng Anh
2 Ông Nghiêm Văn Nam
Điện thoại:0962531541
06513939608
Email: Nghiemvannam20041986@gmail.com
Phó Trưởng phòng
Đại học Quản lý Văn hóa
Ông Nghiêm Văn Nam
Phòng Nông nghiệp và PTNT
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Đỗ Thành Trung
Điện thoại:0918.481.326
06513939232
Email: thanhtrung73bp@gmail.com
Trưởng phòng
Thạc sĩ Khoa học cây trồng
Ông Đỗ Thành Trung
Phòng Y tế
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Hoàng Hữu Tuấn Trung
Điện thoại:0983.020.672
06513.939.018
Email: tuantrungbp@gmail.com
Trưởng phòng
Bác sỹ Chuyên khoa I Tai - Mũi - Họng
Ông Hoàng Hữu Tuấn Trung
Phòng Tài chính Kế hoạch
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Nguyễn Thanh Minh
Điện thoại:0977.442.777
06513.939.012
Email: thanhminhtcpr@gmail.com
Trưởng phòng
Đại học
Ông Nguyễn Thanh Minh
Ban Quản lý Dự án Xây dựng
Điện thoại:06513.939.006
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Nguyễn Văn Tuấn
Điện thoại:0913.819.009
06513.939.006
Email: nguyentuan.bpc@gmail.com
Giám đốc
Kỹ sư Xây dựng
Ông Nguyễn Văn Tuấn
2 Ông Nguyễn Quốc Trung
Điện thoại:0919.043.123
06513.939.006
Email: trungcongthuong76@gmail.com
Phó Giám đốc
Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
Ông Nguyễn Quốc Trung
UBND xã Bình Sơn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bà Mai Thị Thuyết
Điện thoại:0961224428
06513.712.071
Email: binhson2012@gmail.com
Chủ tịch UBND xã
Cử nhân Lịch sử Đảng
Bà Mai Thị Thuyết
2 Ông Nguyễn Văn Hoàn
Điện thoại:0987880109
06513.712.112
Email: binhson2012@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã
Cử nhân Lịch sử
Ông Nguyễn Văn Hoàn
UBND xã Bình Tân
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Lại Hồng Phương
Điện thoại:0979146109
06513775210
Email: laihongphuong79@gmail.com
Chủ tịch UBND xã
Cử nhân xã hội học
Ông Lại Hồng Phương
2 Ông Nguyễn Văn Hóa
Điện thoại:0983 261 936
06513775210
Phó Chủ tịch UBND xã
Trung cấp Luật
Ông Nguyễn Văn Hóa
UBND xã Bù Nho
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Nguyễn Viết Lượng
Điện thoại:0974511456
06513776002
Email: luongbn1970@gmail.com
Chủ tịch UBND xã Ông Nguyễn Viết Lượng
2 Ông Lương Quang Trung
Điện thoại:01645875015
Email: quangtrung74.ql@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã
Đại học
Ông Lương Quang Trung
3 Ông Phạm Duy Chinh
Điện thoại:01694666456
06513737739
Phó Chủ tịch UBND xã
Đại học
Ông Phạm Duy Chinh
UBND xã Long Hà
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Vương Sỹ Toán
Điện thoại:0913.740.411
06513. 776.043
Email: vuongtoanub@gmail.com
Chủ tịch UBND xã
Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính học
Ông Vương Sỹ Toán
2 Bà Vũ Thị Như Hà
Điện thoại:0907.249.686
06513. 730.789
Email: nhuhavulongha@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã
Cử nhân Kinh tế
Bà Vũ Thị Như Hà
3 Ông Trương Bá Phương
Điện thoại:0977.113.226
06513. 730.323
Email: tuanphuonglh@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã
Trung cấp chính trị - Hành chính
Ông Trương Bá Phương
UBND xã Long Hưng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Nguyễn Văn Thanh
Điện thoại:0965 291 431
06513.776.249
Chủ tịch UBND xã
Đại học Kinh tế Luật
Ông Nguyễn Văn Thanh
2 Ông Phạm Xuân Phước
Điện thoại:0986 559 746
06513 776 249
Email: xuanphuoc_vp@yahoo.com.vn
Phó Chủ tịch UBND xã
Đại học luật
Ông Phạm Xuân Phước
UBND xã Long Tân
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Nguyễn Hữu Chúc
Điện thoại:0976664148
06513776142
Chủ tịch UBND xã
Đại học Luật
Ông Nguyễn Hữu Chúc
2 Ông Lê Đình Trung
Điện thoại:0976664148
06513776142
Chủ tịch UBND xã
Đại học Luật
Ông Lê Đình Trung
3 Ông Đỗ Nhật Quang
Điện thoại:0969364147
06513776142
Phó Chủ tịch UBND xã
Đại học Văn hóa
Ông Đỗ Nhật Quang
UBND xã Phú Riềng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Lê Văn Hưng
Điện thoại:0987168012
0651.3777517
Email: ducdaipr@gmail.com
Chủ tịch UBND xã
Cử nhân quản trị kinh doanh
Ông Lê Văn Hưng
2 Ông Hồ Trung Cường
Điện thoại:0907235678
0651.3741555
Email: trungcuongpr@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã
Cử Nhân Luật
Ông Hồ Trung Cường
3 Ông Nguyễn Đức Đại
Điện thoại:0918954011
0651.3741134
Email: ducdaipr@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã
Cử Nhân Luật
Ông Nguyễn Đức Đại
UBND xã Phú Trung
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Lê Văn Phương
Điện thoại:0947 109 901
01653 759 001
Email: levanphuong1981@gmail.com
Chủ tịch UBND xã
Cử nhân luật
Ông Lê Văn Phương
2 Ông Nguyễn Quý Hà
Điện thoại:0988 935 255
01653 759 118
Email: nguyenquyha8.pt@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã
Cử nhân kế toán
Ông Nguyễn Quý Hà
UBND xã Phước Tân
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông Võ Tiến Công
Điện thoại:0975.843.348
0651.3.736.456
Email: votiencong1980@gmail.com
Chủ tịch UBND xã
Đại học Luật
Ông Võ Tiến Công
2 Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại:0977.800.787
0651.3736567
Email: nguyenthuhaubpt@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Bà Nguyễn Thị Thu Hà
3 Bà Nguyễn Thị Kim Trúc
Điện thoại:0985.177.992
0651.3745.997
Email: kimtruc19111987@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã Bà Nguyễn Thị Kim Trúc
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay13,432
  • Tháng hiện tại282,303
  • Tổng lượt truy cập282,340
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây