Văn bản theo chủ đề: Báo cáo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Tài liệu họp hội nghị trực tuyến ngày 20/8 18/08/2019 Dự thảo báo cáo Sơ kết 03 năm kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM theo chỉ thị 05-CT/TWb của bộ chính trị; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2021-2025 của BTG TW
2 19/06/2019 Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
3 28/06/2019 Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
4 12/06/2019 Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 06 tháng đầu năm 2019
5 02/06/2019 Báo cáo nhanh tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện (Tính đến ngày 3/6/2019)
6 24/05/2019 Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện (tính đến ngày 21/5/2019)
7 12/04/2019 Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019
8 09/04/2019 Tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị
9 27/03/2019 Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao
10 27/03/2019 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Phú Riềng
11 22/09/2019 Kết quả hoạt động của BCĐ VĐQCLN năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
12 27/12/2018 Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
13 16/11/2018 Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
14 03/10/2018 Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
15 19/09/2018 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và phuơng hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
16 04/07/2018 Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 16/12/2016 của Huyện ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng, giai đoạn 2016-2020
17 04/07/2018 Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 16/12/2016 về việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước hiện đại, trọng tâm là tuyến đường giao thông đô thị và Trung tâm hành chính huyện
18 04/07/2018 Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020
19 03/07/2018 Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020
20 02/07/2018 Kết quả triển khai, thực hiện Kết luận số 43-KL/TU của Tỉnh ủy Bình Phước
21 02/07/2018 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
22 28/06/2018 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
23 13/06/2018 Kết quả 06 tháng đầu năm 2018 triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
24 05/06/2018 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/06/2013 của Ban Châp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới "
25 28/05/2018 Báo cáo kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-N/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về "chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường"
26 15/05/2018 Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
27 20/05/2018 Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCH TW Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
28 27/05/2018 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 05; phương hướng nhiệm vụ tháng 06 năm 2018
29 15/05/2018 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hóa đất nước"
30 07/05/2018 Báo cáo thực trạng hoạt động và khả năng tập hợp quần chúng của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã
31 24/04/2018 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI "về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở"
32 23/04/2018 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04, phương hướng nhiệm vụ tháng 05 năm 2018
33 23/04/2018 Kết quả khảo sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các chi, đảng bộ cơ sở năm 2018
34 17/04/2018 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư về phát triển Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới
35 28/03/2018 Kết quả 10 năm thực hiện NQ số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) "về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
36 13/03/2018 Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chấ lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
37 05/03/2018 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02; phương hướng nhiệm vụ tháng 03/2018
38 24/01/2018 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01; phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2018
39 18/01/2018 Kết quả triển khai thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
40 17/12/2017 Sơ kết 01 năm thực hiện NQ số 06-NQ/HU ngày 16/12/2016 về việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước hiện đại hoá trọng tâm là tuyến đường giao thông đô thị và Trung tâm hành chính huyện
41 18/12/2017 Báo cáo sơ kết 01 năm triển khai Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 16/12/2016 của Huyện ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng, giai đoạn 2016-2020
42 19/12/2017 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
43 04/12/2017 Kết quả triển khai thực hiện KL số 43-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước
44 26/11/2017 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017
45 07/11/2017 Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
46 31/10/2017 Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư về tặng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn
47 06/10/2017 Kết quả hoạt động của các Ban xây dựng Đảng, MTTQ - đoàn thể và các hội đặc thù 09 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2017
48 02/08/2017 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới
49 27/07/2017 Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng
50 14/07/2017 Sơ kết tình hình thực hiện NQ số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của BCH Trung ương (khóa XI)
Tìm kiếm văn bản
Lịch làm việc mới

39

Lịch làm việc của thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tuần thứ 39

Thời gian đăng: 21/09/2019

lượt xem: 44 | lượt tải:52

LLV

Lịch làm việc của BTV và TTHU tuần 39

Thời gian đăng: 20/09/2019

lượt xem: 105 | lượt tải:121

LLV

Lịch làm việc của Khối vận huyện Phú Riềng tuần 38/2019

Thời gian đăng: 16/09/2019

lượt xem: 24 | lượt tải:19

38

Lịch làm việc của thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tuần thứ 38

Thời gian đăng: 14/09/2019

lượt xem: 70 | lượt tải:83

Lịch Làm việc của BTV và TTHU tuần 38/2019

Lịch Làm việc của BTV và TTHU tuần 38/2019

Thời gian đăng: 13/09/2019

lượt xem: 130 | lượt tải:150
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Thành viên online1
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay1,395
  • Tháng hiện tại38,222
  • Tổng lượt truy cập59,183
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây