Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Thứ ba - 12/10/2021 21:35 37 0
    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm, coi trọng công tác dân vận. Người dạy “Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trước yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Đại hội XIII của Đảng đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ về công tác xây dựng Đảng, trong đó nhiều nội dung được bổ sung, phát triển cho phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Đặc biệt, có một nhiệm vụ gắn liền với công tác dân vận, đó là “thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng”
Thấm nhuần tư tưởng và quan điểm đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Phú Riềng đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội, trước hết là của cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội về phát huy vai trò to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện tốt công tác dân vận theo "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị" đã được Ban thường vụ Huyện ủy ban hành. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Nổi bật là việc tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và dành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, Quốc phòng - An ninh trong điều kiện cả hệ thống chính trị  và toàn dân tập trung cao độ phòng chống dịch bệnh Covid-19.
https://f5.photo.talk.zdn.vn/2021687615815575589/67cd9306693f9f61c62e.jpg
Thăm tặng quà Trung tâm Y tế huyện đơn vị tuyến đầu trong phòng chống dịch

Các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”. Tiếp tục xây dựng và ban hành hệ thống chính sách cụ thể, phù hợp với các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo và hoàn thiện cơ chế bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị triển khai công tác dân vận. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền với Ban dân vận của cấp ủy, mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác dân vận của Đảng.
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Thông qua hoạt động thực tiễn, các cấp, các ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên mọi lĩnh vực; thực hành dân chủ, tạo ra phong trào hành động cách mạng sâu rộng của toàn dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia “xây dựng nông thôn mới”
    Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm đến việc kiện toàn hệ thống tổ chức cán bộ làm công tác dân vận các cấp theo hướng tinh gọn nhưng hoạt động có chất lượng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Đặc biệt là công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp có chủ trương, biện pháp phù hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; theo dõi, nắm chắc tình hình Nhân dân, nhất là vấn đề liên quan công tác tôn giáo và những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả của các chương trình, kế h oạch phối hợp nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác dân vận của Đảng. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng cao.
Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã xây dựng được mối quan hệ thân thiện, cởi mở với chức sắc các tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện và địa phương; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp, nảy sinh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.
1
Thăm cơ sở Phật giáo nhân dịp Lễ Vu lan

Đặc biệt phát huy vai trò của mình, trong thời gian qua Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu cho Huyện ủy 49 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, trọng tâm là sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác dân vận, MTTQ, đoàn thể, công tác dân tộc, tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở. Kế hoạch khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo cơ sở; Ban hành quyết định thành lập 11 tổ tuyên truyền, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện kiểm tra 01 cơ sở đảng theo quyết định của Huyện ủy. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình công tác, quy chế thi đua thực hiện công tác dân vận năm 2021. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ sở đảng rà soát việc triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện và sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hướng dẫn, chỉ đạo của của Trung ương, Tỉnh ủy theo nhiệm vụ được giao. Theo dõi và nắm bắt tình hình nhân dân trên địa bàn huyện trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15-10/2021) giữa lúc cán bộ Nhân dân toàn huyện đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện; thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Bên cạnh thuận lợi, thời cơ là chủ yếu, trước mắt vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trên địa bàn huyện cần tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về vai trò của công tác dân vận, về mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; đề cao vai trò, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác dân vận với tinh thần phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân. Bác hồ đã dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”./.

Nguồn tin: Nguyễn Diễm:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

42

Lịch làm việc Khối Vận Tuần 42

Thời gian đăng: 19/10/2021

lượt xem: 14 | lượt tải:10

42

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 42

Thời gian đăng: 18/10/2021

lượt xem: 27 | lượt tải:43

42

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 42

Thời gian đăng: 15/10/2021

lượt xem: 191 | lượt tải:201

41

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 41

Thời gian đăng: 11/10/2021

lượt xem: 48 | lượt tải:61

41

Lịch làm việc Khối Vận Tuần 41

Thời gian đăng: 11/10/2021

lượt xem: 40 | lượt tải:27
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay3,446
  • Tháng hiện tại88,997
  • Tổng lượt truy cập3,243,978
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây