HĐND huyện Phú Riềng - một năm nhìn lại

Thứ tư - 23/10/2019 04:35 182 0
Năm 2019 là năm thứ tư hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Với vai trò là cơ quan dân cử, HĐND huyện Phú Riềng đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong năm qua.
 
Trong năm 2019, Thường trực HĐND huyện đã chuẩn bị và tổ chức thành công 02 kỳ họp, ban hành 25 Nghị quyết. Để các kỳ họp diễn ra đạt kết quả, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung đáp ứng yêu cầu, đúng quy định của pháp luật. Nội dung kỳ họp được thống nhất trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Huyện ủy và nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, những vấn đề quan trọng được cử tri và nhân dân trong huyện quan tâm.
Nâng cao chất lượng các kỳ họp
Các nội dung trình kỳ họp được UBND huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị khá chu đáo, cơ bản đáp ứng về nội dung và đảm bảo thời gian. Các Ban HĐND huyện đã tích cực, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thẩm tra các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Để đảm bảo tính toàn diện, hệ thống của các nội dung thẩm tra, các Ban HĐND huyện đã tích cực tổ chức khảo sát thực tế về những vấn đề sẽ thẩm tra, do vậy, chất lượng báo cáo thẩm tra được nâng lên, thể hiện rõ quan điểm, tính phản biện cao, cung cấp nhiều thông tin để đại biểu thảo luận, quyết định.
Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp, thảo luận tích cực đối với các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Kỳ họp thường kỳ đã dành thời gian thỏa đáng để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm.
Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp để thông qua đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn, được đại biểu thống nhất cao.
Chú trọng nội dung, hiệu quả giám sát
Năm 2019, thực hiện Nghị quyết số: 74/2018/NQ-HĐND ngày 03/7/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019; Thường trực HĐND và 2 Ban HĐND huyện đã tổ chức thực hiện giám sát theo kế hoạch đề ra. Thông qua các cuộc giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đánh giá sát hơn về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND, việc thi hành pháp luật của cơ quan Nhà nước ở địa phương và cơ sở; đồng thời phát hiện và kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý giúp công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Đến nay, đa số kiến nghị được UBND huyện và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.
image 20191023153335 1
Ông Nguyễn Hồng Thanh, PCT HĐND huyện cùng đoàn công tác giám sát việc thực hiện chế độ hưởng bảo trợ xã hội tại xã Phú Trung và thăm thực tế gia đình ông Lê Văn Vũ, đối tượng được thụ hưởng chính sách BTXH.
Với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Thường trực HĐND huyện thường xuyên giám sát các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND huyện. Qua giám sát nhận thấy năm 2019, UBND huyện đã có nhiều cố gắng tập trung chỉ đạo, điều hành các cấp, ngành thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019. Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra như: Tổng thu NSĐP lũy kế 9 tháng năm 2019: 543 tỷ 127 triệu đồng, đạt 68,69% dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua và đạt 90,84% so với dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao.
Tổng thu NSNN phát sinh trên địa bàn lũy kế 9 tháng năm 2019: 266 tỷ 513 triệu đồng, đạt 79,99% dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua và đạt 87,78% so với dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao.
Tổng chi lũy kế 9 tháng năm 2019: 375 tỷ 147 triệu  đồng, đạt 47,45% so với dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua và đạt 62,75% so với dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao.
 Giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 1.691 tỷ đồng, tăng 2,2% so cùng kỳ, đạt 72,73% so với kế hoạch đề ra, ước cả năm đạt 2.325,1 tỷ đồng.; Giá trị thương mại dịch vụ đạt 1.880 tỷ, tăng 13,6% so với cùng kỳ, đạt 72,27% so với kế hoạch được giao, ước cả năm đạt 2.601,5 tỷ đồng;
Hiện nay nay bình quân chung các tiêu chí NTM toàn huyện đã đạt 16,2 tiêu chí (tăng 0,5 tiêu chí so với năm 2018). Đối với đường bê tông xi măng thực hiện theo cơ chế đặc thù thì UBND huyện đã phê duyệt danh mục thực hiện tổng cộng 80, 84 km.
Giải quyết việc làm và lao động tự giải quyết việc làm cho khoảng 2.210 /2.000 lao động (đạt 110,5%); Dự kiến hết năm 2019, toàn huyện giải quyết việc làm mới cho khoảng 2.500/2000 lao động đạt 125% kế hoạch Nghị quyết HĐND huyện giao và đạt 100% kế hoạch UBND tỉnh giao
Tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 2,38 % , vượt 113,45% kế hoạch Nghị quyết HĐND giao. Ước đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chỉ còn dưới 2,2% so với chỉ tiêu giao là 2,7%. Tiến hành cấp phát trên 4.000 thẻ BHYT cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện;
Hiện có 10/10 xã đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi; 10/10 xã đạt chuẩn PCGD Tiểu học mức độ 3 (tăng 3 xã so với cùng kỳ năm trước); 8/10 xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1; 2/10 xã đạt chuẩn PCGD mức độ 2.
Tăng cường tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư
Thường trực HĐND phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện chuẩn bị tốt các điều kiện để đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp (giữa năm 2019) để thông báo với cử tri về nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ chín của HĐND huyện, thông báo với cử tri về nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND huyện. 
Tại đợt tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ chín có 878 cử tri tham dự, có 143 lượt  ý kiến. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến UBND huyện và các ngành chức năng xem xét, trả lời. Kết quả, có 46 ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có 24 ý kiến, kiến nghị đối với cấp Tỉnh và  55 ý kiến, kiến nghị đối với UBND huyện và các ngành chức năng của huyện.
Thường trực HĐND huyện đã ban hành Thông báo lịch Tiếp công dân năm 2019 của đại biểu HĐND huyện khóa I và tổ chức cho các đại biểu tham gia Tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp Công dân huyện.
Trong 9 tháng đầu năm  2019 Chủ tịch HĐND huyện thực hiện tiếp công dân và ủy nhiệm cho các Phó Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân được 9 buổi, với 28 lượt công dân. Sau mỗi đợt tiếp công dân đều có kết luận, đề nghị các ngành chức năng xem xét, giải quyết và trả lời đơn theo đúng thẩm quyền, luật định.
Những kết quả mà HĐND huyện Phú Riềng đạt được trong năm qua đã góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng, an ninh của huyện Phú Riềng. Cùng với việc thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm còn tồn tại sẽ là bài học kinh nghiệm cho các đại biểu HĐND huyện Phú Riềng trong thời gian tới thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, là cầu nối của nhân dân với Đảng, Nhà nước.
Năm 2020, HĐND huyện Phú Riềng xác định tiếp tục tập trung thực hiện và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp; thực hiện tốt chương trình giám sát, chương trình xây dựng Nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chương trình hoạt động của HĐND huyện; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tham gia các hoạt động tại kỳ họp như thảo luận, chất vấn…
Có thể nói, với những nỗ lực, cố gắng của từng đại biểu và sự sâu sát, trách nhiệm cao của Thường trực HĐND, hoạt động của HĐND huyện trong năm 2019 tiếp tục đạt được những kết quả khả quan, nâng cao vị thế của HĐND, xứng đáng với niềm tin của cử tri huyện Phú Riềng

Nguồn tin: Đức Trọng:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

33

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 33

Thời gian đăng: 08/08/2020

lượt xem: 7 | lượt tải:7

33

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 33

Thời gian đăng: 07/08/2020

lượt xem: 36 | lượt tải:40

32

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 32

Thời gian đăng: 02/08/2020

lượt xem: 73 | lượt tải:68

32

Lịch làm việc Khối Vận Tuần 32

Thời gian đăng: 03/08/2020

lượt xem: 72 | lượt tải:8

32

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 32

Thời gian đăng: 31/07/2020

lượt xem: 214 | lượt tải:160
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay8,160
  • Tháng hiện tại40,571
  • Tổng lượt truy cập1,300,472
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây