Huyện Phú Riềng triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Thứ sáu - 10/01/2020 02:15 1.474 0
Ngày 09/01/2020 BTV Huyện ủy Phú Riềng đã ban hành Kế hoạch số 317-KH/HU về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể,các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:
Xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trực thuộc, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên sau học tập chuyên đề năm 2020 phải xây dựng Bản cam kết nêu gương và tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020. Trong đó đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình sau kiểm điểm năm 2019; cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hướng dẫn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên xây dựng kế hoạch. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ hằng năm.
Lựa chọn vấn đề trọng tâm thực hiện trong năm 2020
Năm 2020, Huyện ủy chọn 03 nội dung trọng tâm sau:
Thực hiện tốt công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Giải quyết kịp thời, đúng quy định các nhu cầu đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là đối với diện tích đất tách ra khỏi lâm phần sau khi quy hoạch 03 loại rừng. 
Nâng cao hiệu quả và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của huyện.
Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên
Việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện.
Từng chi bộ định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.
Từng đảng viên liên hệ bản thân, liên hệ những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại đã được chỉ ra trong kiểm điểm cuối năm 2019 gắn với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo.
Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chỉ đạo và chuẩn bị nội dung liên quan đến chuyên đề đề để học tập, thảo luận. Sau học tập, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự, trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.
Công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2020), 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2020), 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2020); 45 năm giải phóng tỉnh Bình Phước và phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị.
Sau học tập chuyên đề năm 2020, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, trước hết là những người thân, những người xung quanh mình về những nội dung chuyên đề, vận động mọi người thực hiện tốt các nội dung đó. 
Để việc tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2020 đạt kết quả tốt, Huyện ủy giao các đơn vị tổ chức thực hiện:
UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai những nội dung nêu trên trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, chú ý các yêu cầu của Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp vào các đợt phát động và tổng kết thi đua; tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên đề trên các phương tiện truyền thông, bản tin của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo tuyên truyền chuyên đề 2020 trong nhân dân đặc biệt là trong các trường học, tập trung vào những nội dung thiết thực gắn với cơ sở, chú ý gắn với biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Khối Vận huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai nội dung theo yêu cầu của kế hoạch gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên đề thông qua sinh hoạt tổ, hội; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Huyện ủy tổ chức Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020); kết hợp sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề, đôn đốc triển khai và theo dõi công trình phần việc làm theo Bác của các chi, đảng bộ; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo kết quả thực hiện trong 06 tháng và sơ kết năm.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 ở địa phương, đơn vị được phân công phụ trách và kết quả đạt được. Tiên phong gương mẫu trong xây dựng và thực hiện kế hoạch của tập thể, của bản thân.
Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị được giao tại địa phương đơn vị mình; Theo dõi, đôn đốc duy trì triển khai có hiệu quả các mô hình làm theo Bác; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các công trình, phần việc đã đăng ký thi đua cao điểm; Tiếp tục chỉ đạo sử dụng kinh phí được cấp hàng năm hợp lý và hiệu quả.

Nguồn tin: Dạ Thảo:

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

29

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 29

Thời gian đăng: 10/07/2020

lượt xem: 15 | lượt tải:19

28

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 28

Thời gian đăng: 05/07/2020

lượt xem: 50 | lượt tải:52

28

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 28

Thời gian đăng: 03/07/2020

lượt xem: 130 | lượt tải:142

27

Lịch làm việc Tt HĐND&UBND huyện Tuần 27

Thời gian đăng: 28/06/2020

lượt xem: 93 | lượt tải:110

27

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 27

Thời gian đăng: 26/06/2020

lượt xem: 144 | lượt tải:183
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm64
  • Hôm nay4,556
  • Tháng hiện tại49,306
  • Tổng lượt truy cập1,187,047
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây