MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA HUYỆN PHÚ RIỀNG GIAI ĐOẠN 5 NĂM 2020–2025

Thứ tư - 22/04/2020 21:54 1.469 0
Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp, việc dự báo, đánh giá những nhân tố tác động, ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, đề xuất các giải pháp về nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng là yêu cầu khách quan, cấp thiết.
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Phú Riềng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trong đó, chú trọng giáo dục quốc phòng - an ninh, cũng như công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Để hoàn thành mục tiêu chung, huyện Phú Riềng đặt ra một số chỉ tiêu về Quốc phòng - an ninh sau đây: (1) Hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên; (2) Hoàn thành việc tiếp nhận vùng lõi căn cứ hậu cần kỹ thuật, đồng thời, tham mưu tốt công tác triển khai xây dựng và phát huy tính hiệu quả vùng lõi; (3) Đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; trong đó, giữ vững và phát huy hơn nữa những thành quả chuyển hóa các địa bàn trọng điểm đã thành công. Về xây dựng hệ thống chính trị: Kết nạp Đảng viên mới hàng năm vượt 5% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Theo đó, huyện Phú Riềng đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp như sau:
 1. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại
Tiếp tục xây dựng lực lượng Quân sự, Công an theo hướng tinh gọn, chính quy, từng bước hiện đại. Đảm bảo công tác tuyển quân hàng năm về số lượng và chất lượng đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; Quan tâm công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch;
Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu và xây dựng kế hoạch hàng năm nhằm giữ mối quan hệ đối ngoại tốt đẹp và bền vững với đơn vị, địa phương kết nghĩa thuộc tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia;
Xây dựng kế hoạch tiếp nhận và quản lý có hiệu quả vùng lõi hậu cần kỹ thuật làm nền tảng thắng lợi thế trận phòng thủ quốc phòng và đảm bảo tốt công tác chính trị hậu phương quân đội;
Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần chuyển hóa thành công các địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn huyện
 1. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
 1. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Công tác chính trị, tư tưởng: Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Củng cố và tăng cường sự đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Khắc phục có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác tuyên truyền; công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết sát với thực tế địa phương, đơn vị. Khai thác tối đa hiệu quả của mạng xã hội trong việc cung cấp, định hướng thông tin. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết TW 4 khóa XII;
Thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, tham mưu các cấp ủy Đảng có giải pháp phù hợp, kịp thời xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Tiếp tục quan tâm củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ 35 cấp huyện, đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên, công tác viên dư luận xã hội cấp huyện.
Công tác tổ chức cán bộ: Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị  tinh gọn, hiệu lực, hiêu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng theo lộ trình đề ra;
Chú trọng triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là ở cấp cơ sở; gắn công tác đào tạo đi đôi với công tác quy hoạch cán bộ đạt chuẩn theo quy định và chuẩn bị được nguồn cán bộ cho các nhiệm kỳ tiếp theo;
Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Công tác kiểm tra, giám sát: Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm. Thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, chú trọng kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tập trung kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách được giao. Giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại; chủ động phát hiện, xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm. Tăng cường giám sát việc khắc phục những khuyết điểm vi phạm sau kết luận kiểm tra.
Công tác dân vận: Tiếp tục đổi mới, phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận. Củng cố và phát huy tốt vai trò của Khối vận các cấp; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao. Kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 1. Xây dựng chính quyền vững mạnh
Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước ở các ngành, các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, phù hợp với tình hình mới theo quy định mới được Nhà nước điều chỉnh bổ sung, hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả;
Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kiện toàn bộ máy cán bộ, công chức để thực hiện đạt hiệu quả “một cửa điện tử”, bộ thủ tục hành chính công, dịch vụ công điện tử, trực tuyến nhằm phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn;
Tăng cường thực hiện thanh tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính ở các cấp, các ngành với trọng tâm là việc thực hiện chức trách công vụ, giải quyết thủ tục hành chính, thái độ ứng xử của cán bộ công chức đối với nhân dân;
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; Nâng cao hơn nữa hiệu quả và chất lượng công tác giám sát, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
Thực hiện tốt công tác tiếp dân và đôn đốc kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo theo đúng Luật định; Tiếp tục phối hợp tổ chức có hiệu quả hoạt động đối thoại về những vấn đề bức xúc trong nhân dân.
 1. Tiếp tục đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội
MTTQ, đoàn thể các cấp thường xuyên thực hiện đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; linh hoạt, sáng tạo, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện hoạt động, nhiệm vụ, nhất là trong tổ chức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động;
Xây dựng và nhân rộng những mô hình, điển hình cụ thể trong tuyên truyền, vận động; thường xuyên thực hiện công tác dự báo tình hình và nắm sát tình hình nhân dân để có giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo kịp thời, phát huy được khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
Thống nhất hành động giữa MTTQ với các tổ chức thành viên; phát huy vai trò của MTTQ, đoàn thể trong tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Nguồn tin: Trích “Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện – trang 15, 16, 21, 22, 23”

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

29

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 29

Thời gian đăng: 10/07/2020

lượt xem: 15 | lượt tải:18

28

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 28

Thời gian đăng: 05/07/2020

lượt xem: 50 | lượt tải:52

28

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 28

Thời gian đăng: 03/07/2020

lượt xem: 130 | lượt tải:141

27

Lịch làm việc Tt HĐND&UBND huyện Tuần 27

Thời gian đăng: 28/06/2020

lượt xem: 92 | lượt tải:110

27

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 27

Thời gian đăng: 26/06/2020

lượt xem: 144 | lượt tải:183
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập14
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm13
 • Hôm nay4,556
 • Tháng hiện tại48,815
 • Tổng lượt truy cập1,186,556
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây