TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2015 – 2020 TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Thứ sáu - 03/04/2020 03:39 71 0
1. Về kết quả đạt được:
a) Văn hóa - xã hội, khoa học và công nghệ có bước phát triển, các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết, đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nhân dân tiếp tục được nâng cao.
- Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thường xuyên được quan tâm: Ngay từ đầu nhiệm kỳ các ban, ngành đoàn thể chính trị xã hội đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoạt động khám và điều trị bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe cho cộng đồng được tăng cường thực hiện theo đúng quy định; công tác quản lý dân số kế hoạch hóa gia đình luôn được duy trì thường xuyên từ tuyến huyện đến cơ sở. Đến nay, có 9/10 xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Năm 2020, hoàn chỉnh hồ sơ của xã Phú Trung để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét công nhận. Số giường bệnh tuyến huyện là 110 giường (Bệnh viện Đa khoa cao su Phú Riềng có 100 giường và huyện có 10 giường), đạt 170% chỉ tiêu. Các chỉ tiêu số giường bệnh đạt 11 giường/vạn dân, (đạt 170%); Số bác sỹ đạt 03 bác sỹ/vạn dân, (đạt 120%); Số trạm y tế có bác sỹ 10 trạm (đạt 200%, trong đó có 05 trạm có bác sỹ thường trực tại trạm và 05 bác sỹ tăng cường từ Trung tâm về trạm). Mức giảm tỷ suất sinh bình quân đạt 0,2%0 và tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến đến hết nhiệm kỳ là 1,1%/năm (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra).
- Công tác giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả:
+Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp được trang bị đầy đủ, ngày càng được hoàn thiện hơn. Chất lượng dạy và học tiếp tục được củng cố nâng cao, mạng lưới trường, lớp được sắp xếp hợp lý, theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Hiện nay toàn huyện có 40 trường, trong đó có 38 trường công lập (THCS: 7; TH&THCS: 3; TH: 14; MN-MG: 14) và 2 trường MN tư thục. Tổng số lớp (nhóm) là 735, tổng số học sinh cuối năm học là: 20.271 học sinh. So với khi mới thành lập huyện, ngành giáo dục trên toàn huyện giảm 04 trường công lập (01 mầm non, 03 tiểu học), 05 điểm lẻ (03 mầm non, 02 tiểu học).
+ Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được triển khai thực hiện có hiệu quả: Toàn huyện có 08/38 trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt 21,1%  so với tổng số trường công lập trên địa bàn huyện (trong đó có 02 trường đã được công nhận chuẩn quốc gia sáp nhập với nhau). 01 trường (TH Long Phú) đang đề nghị công nhận, dự kiến trong năm 2020 công nhận thêm 04 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên thành 13 trường (tỷ lệ 13/38 đạt 34,2%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra).
+ Thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế ngành giáo dục và đào tạo, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng biên chế được giao của 38 trường công lập là 1.409 (không bao gồm hợp đồng 68). So với đầu nhiệm kỳ giảm được 04 hiệu trưởng, 105 viên chức hành chính (giảm 50%), 165 nhân viên Hợp đồng 68 (giảm trên 60%), Số biên chế được giao giảm 65 biên chế.
+ Kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được duy trì giữ vững và nâng cao. Hiện nay, toàn huyện có 10/10 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 07/10 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1, 02/10 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, 01/10 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 (vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra); 10/10 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 02/10 xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; 08/10 xã đạt xóa mù chữ mức độ 2; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 97,8%.
- Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong 5 năm qua, đã giải quyết việc làm cho 13.572 lao động, đạt 135,7% so với chỉ tiêu đề ra;  tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đến năm 2019 đạt 44,91%/tổng số lao động trong độ tuổi lao động có việc làm, ước đến cuối năm 2020 phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 46%.(đạt và vượt 255,55% so với nghị quyết giao).
+ Việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện luôn được quan tâm chăm lo, thực hiện chế độ chi trả đúng, đủ, kịp thời. Từ tháng 8/2015 cho đến hết tháng 31/10/2019, toàn huyện đã đã giải quyết chế độ chính sách cho 1.772 hồ sơ các loại, hàng năm thực hiện chi trả chế độ cho các đối tượng được thụ hưởng với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng/năm; tổ chức đưa  người có công, thân nhân người có công đi điều dưỡng theo quy định.                                                
+ Công tác bảo trợ xã hội (BTXH), chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội được quan tâm, đạt những kết quả nhất định. Từ tháng 10/2015 đến hết tháng 10/2019 đã tiếp nhận và giải quyết cho trên 1.422 hồ sơ hưởng chế độ Bảo trợ xã hội các loại; thực hiện đầy đủ việc cấp thẻ BHYT, các chế độ chính sách có liên quan cho đối tượng  BTXH trên địa bàn huyện theo quy định.;98% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT miễn phí.
+ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững được tổ chức triển khai đồng bộ, đạt những kết quả tích cực. Qua đó tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2016 là 4,92% (1.122 hộ) đến cuối nhiệm kỳ giảm xuống còn 1,73% , đã hoàn thành chương trình giảm hộ nghèo giai đoạn 2015 – 2020 trước thời hạn 02 năm (vượt 167,63% so với Nghị quyết đề ra).
- Hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao: được tổ chức với nhiều hình thức, nội dung phong phú góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.
+ Công tác xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan văn minh, an toàn sạch đẹp, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được tiếp tục thực hiện và đạt kết quả cao. Cuối năm 2019 toàn huyện có 74,15%  khu dân cư được công nhậnkhu dân cư văn hóa,  95,3%  số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 98,5% cơ quan, đơn vị được công nhận cơ quan văn minh, an toàn sạch đẹp, (đạt và vượt chỉ tiêu NQ Đại hội đề ra).
+ Các thiết chế văn hóa cơ sở tiếp tục được đầu tư và ngày càng phát huy hiệu quả. Đến nay toàn huyện đã 10/10 xã có nhà văn hóa, đạt 100%, 72/89 thôn có nhà văn hóa đạt  80,9%,  09/10 xã có Bưu điện văn hóa; tổng quỹ đất dành cho các thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở, ước khoảng 15.000m2.
+ H thống thông tin đại chúng ngày càng được đầu tư, cải thiện; chất lượng thông tin ngày càng được phong phú, nâng cao phản ánh đầy đủ kịp thời đến với nhân dân. Tỷ lệ phủ sóng truyền hình đạt 95% địa bàn dân cư, 10/10 xã có kết nối Internet băng rộng, đạt 100%.
- Hoạt động khoa học công nghệ đã có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Trong đó, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào trong đời sống xã hội được quan tâm chú trọng.
+ Huyện đã tổ chức triển khai và ứng dụng hệ thống mạng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ hoạt động của cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở, bước đầu thực hiện mô hình “họp không giấy” đạt hiệu quả.
+ Trong nhiệm kỳ, huyện đã tổ chức thành công 02 Hội thi sáng tạo kỹ thuật, trong đó có nhiều sản phẩm dự thi đạt giải cao. 01 giải khuyến khích quốc gia; 02 giải nhất, 02 giải nhì cấp tỉnh; 02 giải nhất, 02 giải nhì, 01 giải khuyến khích cấp huyện
- Công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng thực hiện, đảm bảo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
b) Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại tiếp tục được tăng cường và giữ vững
- Quân sự - quốc phòng được quan tâm, giữ vững; xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ huyện (mật danh ĐV-18), diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng không nhân dân, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn đạt 100% cấp xã sát thực tế, an toàn về mọi mặt.
+ Lực lượng vũ trang địa phương thường xuyên được củng cố, kiện toàn, không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng năm sau luôn cao hơn năm trước.
- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được tiếp tục giữ vững ổn định, các loại tội phạm được phát hiện và xử lý kịp thời. Trên địa bàn xảy ra 505 vụ vi phạm pháp luật, đã điều tra làm rõ 437 vụ, bắt 838 đối tượng (đạt 86,5%); trong đó: khởi tố 312 vụ/403 bị can, không khởi tố 31 vụ/39 đối tượng, chuyển cơ quan khác điều tra theo thẩm quyền 26 vụ/65 đối tượng, tạm đình chỉ 05 vụ, xử lý hành chính 114 vụ/309 đối tượng, đang tiếp tục điều tra xử lý 17 vụ/22 đối tượng. Về an ninh chính trị: Gọi hỏi, giáo dục 93 lượt đối tượng ngụy quân ngụy quyền, 25 lượt đối tượng Fullro, 253 lượt đối tượng hình sự, 21 lượt đối tượng kinh tế, 83 lượt đối tượng ma túy, 141 lượt đối tượng chấp hành xong án tù, 57 lượt thanh thiếu niên hư hỏng.
- Công các tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thực hiện.
+ Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 13 cuộc thanh tra, 04 cuộc Thanh tra kinh tế - xã hội; 05 cuộc Thanh tra trách nhiệm về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; 04 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Huyện ủy.
+ Thành lập 05 đoàn thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng. Qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 19 đơn vị và 19 cá nhân; chuyển 03 vụ việc có dấu hiệu hành vi tham nhũng, sang cơ quan điều tra công an huyện (01 vụ việc đang điều tra, 02 vụ việc đã có bản án xét xử của Tòa án về hành vi tham nhũng).
+ Công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất, giải quyết các đơn thư kiến nghị, phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, thực hiện theo đúng quy định. Trong kỳ trên địa bàn huyện đã tiếp 2.638 lượt công dân với 2.821 người (lãnh đạo tiếp 1.261 lượt, 1.437 người; tiếp thường xuyên 1.377 lượt, 1.384 người). Tiếp nhận xử lý 442/442 đơn đạt 100%. Đã thụ lý, giải quyết 374 đơn (42 đơn khiếu nại, 29 đơn tố cáo, 303 đơn kiến nghị, phản ánh), trong đó: Đã giải quyết 351 đơn, đạt tỷ lệ 93,8%; đang giải quyết 23 đơn, chiếm 6,2%., tỷ lệ giải quyết đơn hàng năm đạt trên 93,8% (vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra).
+ Công tác cải cách Tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020” thực hiện có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức có chức danh tư pháp được củng cố, kiện toàn. Chất lượng hoạt động của cơ quan Tư pháp được nâng cao; công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tổng số án thụ lý trong 5 năm là 3.132 vụ, đã giải quyết 3.038 vụ, còn 94 vụ đang giải quyết, đạt 97%, trong đó: Án hình sự 471 vụ - 888 bị cáo, Án dân sự 699 vụ, Kinh doanh thương mại 84 vụ, Hôn nhân & gia đình 1.877 vụ; Hành chính 01 vụ.
- Công tác đối ngoại luôn được củng cố, tăng cường, huyện đã triển khai hoạt động đối ngoại quân sự với Tiểu đoàn 2, Tiểu khu Quân sự  Kratie, Campuchia. Qua đó, duy trì tốt tinh thần kết nghĩa, gặp gỡ trao đổi thông tin, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị gắn bó, củng cố quốc phòng, an ninh quốc gia.
2. Về khuyết điểm, yếu kém
a) Lĩnh vực văn hóa – xã hội:
- Cơ sở vật chất các trường học mặc dù đã được quan tâm đầu tư, tuy nhiên, vẫn đang từng bước phải hoàn thiện đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn hiện nay; chất lượng giáo dục đào tạo giữa các địa phương chưa được đồng đều; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và quản lý đã những bước chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện ngành giáo dục.
- Chất lượng các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa công cộng, sản phẩm văn hóa chưa tương xứng, chưa đáp ứng được mong đợi của nhân dân.
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra nhưng vẫn chưa thực sự bền vững, tỷ lệ tái nghèo (chủ yếu trong đồng bào dân tộc thiểu số) còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
b) Lĩnh vực quốc phòng – an ninh
- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, song vẫn còn nhiều tiềm ẩn với diễn biến phức tạp.
- Công tác chuyển hóa địa bàn xã trọng điểm (Long Hà) đã được hoàn thành, tuy nhiên tính bền vững chưa cao nếu không có giải pháp hữu hiệu lâu dài.
- Tình hình khiếu nại, tố cáo có giảm nhưng tính chất, mức độ phức tạp chiều hướng tăng lên, trong đó chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai và những vấn đề sắp xếp tại trung tâm thương mại Bù Nho.
3. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém
- Huyện Phú Riềng được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Bù Gia Mập, với diện tích khá rộng, công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trước đây đã được quan tâm, song vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là tội phạm trộm cắp còn diễn ra khá phức tạp (thôn 7, xã Long Hà). Đây được xem là vấn đề cố hữu tồn tại một thời gian khá dài (từ thời huyện Phước Long cũ), do vậy, cần phải có kế hoạch giải pháp lâu dài hữu hiệu nhằm chuyển hóa triệt để, không để tái phát.
- Một vài cấp ủy cơ sở có lúc chưa chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể; MTTQ và các đoàn thể cơ sở có lúc chưa linh hoạt, sáng tạo trong quá trình tham mưu cho cấp ủy và tổ chức thực nhiệm vụ.
- Sự phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa thường xuyên, đồng bộ, chặt chẽ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu sự đồng bộ, gắn kết.
Mọi ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp xin gửi về địa chỉ:
1. Ban biên tập website Huyện ủy Phú Riềng: bbt_website_hupr@yahoo.com
2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy  Phú Riềng (Cơ quan thường trực của Tiểu ban Văn kiện Đại hội) qua email: btgphurieng@gmail.com; Số điện thoại liên hệ: 02713.686099
 

Nguồn tin: Trích “Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện – Trang 3,4,5,6,7,10,11,12,13”

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

29

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 29

Thời gian đăng: 10/07/2020

lượt xem: 15 | lượt tải:19

28

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 28

Thời gian đăng: 05/07/2020

lượt xem: 50 | lượt tải:52

28

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 28

Thời gian đăng: 03/07/2020

lượt xem: 130 | lượt tải:142

27

Lịch làm việc Tt HĐND&UBND huyện Tuần 27

Thời gian đăng: 28/06/2020

lượt xem: 93 | lượt tải:110

27

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 27

Thời gian đăng: 26/06/2020

lượt xem: 144 | lượt tải:183
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay4,556
  • Tháng hiện tại49,146
  • Tổng lượt truy cập1,186,887
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây