TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2015 – 2020 TRONG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Thứ hai - 06/04/2020 05:01 459 0
  1. Về kết quả đạt được
a) Xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
- Hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp không ngừng được đổi mới và nâng cao. Tăng cường hoạt động giám sát Ủy ban nhân dân (UBND) và các cơ quan trực thuộc UBND các cấp trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, các chương trình nhiệm vụ đề ra, chú trọng công tác giám sát chuyên đề; đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND các cấp, phát huy được tính công khai, dân chủ; công tác tiếp xúc và giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri được quan tâm, đảm bảo đúng quy định.
+ Thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU, ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Ngày 24/5/2018, Huyện ủy Phú Riềng ban hành Quyết định số 1211-QĐ/HU về ban hành Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Phú Riềng. Qua công tác tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đề ra.
- Công tác Dân vận có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, luôn được chú trọng đổi mới theo hướng sát dân, sát cơ sở, nhờ vậy chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên.
- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương.
+ Việc thực hiện chỉ tiêu về tập hợp quần chúng tham gia vào các tổ chức đoàn thể và xếp loại của MTTQ, đoàn thể cấp huyện, xã đều đạt và vượt chỉ tiêu so Nghị quyết đề ra. Các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát triển được 8.538 đoàn viên, hội viên, nâng tổng số đoàn viên, hội viên lên 27.566 người, tăng 29,7 % so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ tập hợp người trong độ tuổi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia vào các tổ chức đoàn thể đạt từ 81% trở lên (đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Hàng năm có hơn 90% tổ chức MTTQ, đoàn thể cấp huyện và trên 80% MTTQ, đoàn thể cấp xã xếp loại vững mạnh, xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên(đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra).
+ Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM, xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp, hướng dẫn thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới…được thực hiện có hiệu quả, công tác giám sát, phản biện xã hội được tổ chức thường xuyên, góp phần đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của huyện. Qua đó đã vận động  100% hộ dân hiến đất thực hiện dự án tuyến đường Bù Nho –Phước Tân dài 15 km. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện hỗ trợ cho 6415 hộ vay vốn sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình với tổng nguồn vốn là 158.918 triệu đồng. Vận động hỗ trợ xây dựng được 323 căn nhà trị giá 16.181 triệu đồng; trao trao tặng hàng nghìn phần quà trị giá hơn 7.500 triệu đồng; có 95,3% số hộ đạt gia đình văn hóa và 74,15% khu dân cư đạt Khu dân cư văn hóa. Xây dựng các loại quỹ hỗ trợ cho đoàn viên, hội viên đạt 41.790 triệu đồng; giới thiệu việc làm cho 6531 đoàn viên, hội viên; dạy nghề cho 1275 hội viên; tư vấn hướng nghiệp cho 1700 đoàn viên thanh niên.
+ Phối hợp tổ chức thành công bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với số lượng cử tri tham gia bầu cử đạt 99%; giới thiệu 635 lượt đoàn viên, hội viên ưu tú cho đảng xem xét bồi dưỡng phát triển đảng. Tham gia thực hiện tốt các chỉ tiêu về xây dựng Nông thôn mới của huyện đề ra.
b) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng:
- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được các cấp ủy Đảng quan tâm, có nhiều đổi mới. Chất lượng học tập các Nghị quyết của Đảng được đảm bảo, trong 05 năm huyện đã tổ chức 184 hội nghị triển khai Nghị quyết và thông tin thời sự với 40.302/ 40.982 lượt cán bộ đảng viên tham dự, đạt 98,34%; (đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra). Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của nhân dân, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
- Công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được tập trung triển khai, thực hiện. Đảng bộ huyện chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
+ Triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều mô hình làm theo Bác, từng bước được nhân rộng, phát huy hiệu quả.
+ Đi ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện không ngừng được củng cố và kiện toàn. Công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được chủ động triển khai và đạt kết quả tích cực. Triển khai nghiên cứu hoàn thành việc biên soạn 04 cuốn Lịch sử Đảng bộ địa phương phục vụ cho công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ.
- Công tác xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng luôn quan tâm, chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Hiện nay, toàn huyện có 39 tổ chức đảng (12 đảng bộ, 27 chi bộ) trực thuộc với 2.422 đảng viên (tăng 24 tổ chức đảng và 832 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ). Nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 379 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Các cấp ủy đã chủ động hơn trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm luôn đạt mức cao (93,3%), đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.
- Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần NQTW6 khóa XIIQuyết định 999-QĐ/TU, ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực.
+ Thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan: (1) Thành lập Phòng Nội vụ - Lao động TB&XH: sáp nhập Phòng Nội vụ và Phòng LĐTB&XH; (2) Thành lập Phòng Văn hóa - Thông tin: hợp nhất Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH-TT&TT và Đài TT-TH, (3) Thành lập Trung tâm Y tế: sáp nhập Trung tâm Dân số, KHHGĐ và Trung tâm Y tế, (4) Thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: hợp nhất Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư, Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật và Trạm chăn nuôi thú y, (5) Thành lập Khối vận gồm cơ quan Ban Dân vận, MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể CT-XH huyện; (6) Thành lập Trường TH Long Hưng: sáp nhập Trường TH Long Hưng A và TH Long Hưng B, (7) Thành lập Trường TH&THCS Phú Trung: sáp nhập TH Phú Trung và THCS Trần Quốc Toản, (3) Thành lập Trường MN Phú Riềng: sáp nhập Mẫu giáo Phú Riềng A và MN Phú Riềng B, (4) Thành lập Trường TH&THCS Bình Sơn: sáp nhập TH Nguyễn Thị Minh Khai và THCS Bình Sơn.
+ Nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo: Cấp trưởng: (1) Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện; (2)Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ - LĐTB&XH; (3) Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện; (4) Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UB.MTTQVN huyện đồng thời làm Trưởng Khối vận; (5) Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm BDCT; Cấp phó:(1) Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin kiêm Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy; (2) Chủ tịch Hội Nông dân kiêm Phó Trưởng Khối vận.
+ Giảm biên chế: (1) Cấp huyện: 19 CBCCVC, 08 hợp đồng 68; (2) Cấp xã: 28 CBCC, 103 người hoạt động không chuyên trách xã, 1.073 người hoạt động không chuyên trách thôn, xóa bỏ 100% CC dự bị; (3) Trường học: 50 viên chức, 105 nhân viên, 177 hợp đồng 68.
+ Giảm lãnh đạo: giảm 17 cấp trưởng (13 cấp huyện, 04 trường học), 03 cấp phó; và giảm chi thường xuyên.
- Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình, quy định. Về cơ bản đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ đối với các chức danh chủ chốt của huyện, xã; Tổng số cán bộ được đưa vào quy hoạch các chức danh chủ chốt của huyện là 23 đồng chí. Nhiệm kỳ qua đã điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm hơn 170 cán bộ, đảng viên; tổ chức 84 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 8.400 lượt cán bộ, đảng viên tham gia, trong đó, có 68 đồng chí được cử tham gia lớp bồi dưỡng nguồn quy hoạch (35 đồng chí tham gia lớp nguồn cấp ủy huyện, 33 đồng chí tham gia lớp nguồn Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy xã). Cử hơn 1.100 lượt cán bộ, đảng viên tham gia các lớp do các Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh tổ chức.
- Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị, tập trung vào vấn đề chính trị hiện nay. Chủ động đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, kiên quyết ngăn chặn hiện tượng cục bộ, bè phái để xuyên tạc, kích động.
- Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã được đổi mới, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, thực hiện giám sát 25 tổ chức đảng, 47 đảng viên; kiểm tra chấp hành  22 tổ chức đảng, 09 đảng viên; kiểm tra dấu hiệu vi phạm 03 tổ chức đảng, 07 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát 22 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính cấp ủy 09 tổ chức đảng; Giải quyết 01 đơn tố cáo có liên quan đến cán bộ, đảng viên; Giải quyết 03 đơn khiếu nại kỷ luật đảng; xóa tên 10 đảng viên, xem xét xử lý kỷ luật 58 cán bộ đảng viên vi phạm , trong đó có 4 đảng viên là cấp ủy viên.
  1. Về khuyết điểm, yếu kém
- Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã được huyện quan tâm, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, song nhiệm kỳ qua vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái bị xử lý kỷ luật; một số ít cán bộ, đảng viên tham gia học tập Chỉ thị, Nghị quyết, nghe thông tin thời sự định kỳ chưa thật sự nghiêm túc, gương mẫu; hoạt động đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao.
- Công tác quy hoạch cán bộ một số đơn vị còn chậm so với yêu cầu; công tác phát triển đảng viên tuy đạt chỉ tiêu nhưng tỷ lệ đảng viên trẻ nông thôn còn thấp.
- Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết về công tác dân vận của Đảng ở cấp ủy cơ sở có lúc còn chậm; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, đoàn thể chính trị -  xã hội có lúc chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; công tác phát triển đoàn viên, hội viên chưa bền vững; chất lượng tổ chức thực hiện giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội còn chưa cao.
- Công tác kiểm tra, giám sát mặc dù đã thực hiện tốt, tuy nhiên, ở một số cấp ủy cơ sở hiệu quả kiểm tra, giám sát đạt được chưa cao, cụ thể là việc phát hiện các dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên chưa kịp thời, do vậy chưa mang tính giáo dục, răn đe, ngăn chặn.
3. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém
- Không ít cán bộ công chức được điều động từ những đơn vị, địa phương khác về công tác tại huyện, được bố trí phân công nhiều nhiệm vụ khác so với nhiệm vụ công việc trước đây tại đơn vị cũ, nên cần phải có một thời gian tiếp cận nhằm từng bước quen với công việc.
- Một vài cấp ủy cơ sở có lúc chưa chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể; MTTQ và các đoàn thể cơ sở có lúc chưa linh hoạt, sáng tạo trong quá trình tham mưu cho cấp ủy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể ở cấp cơ sở, chi hội kiêm nhiệm nhiều chức danh đã ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Sự phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa thường xuyên, đồng bộ, chặt chẽ. Tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, trì truệ trong giải quyết công việc.
 

Nguồn tin: Trích “Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện – Trang 7,8,9,10,12,13”

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

29

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 29

Thời gian đăng: 10/07/2020

lượt xem: 15 | lượt tải:19

28

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 28

Thời gian đăng: 05/07/2020

lượt xem: 50 | lượt tải:52

28

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 28

Thời gian đăng: 03/07/2020

lượt xem: 130 | lượt tải:142

27

Lịch làm việc Tt HĐND&UBND huyện Tuần 27

Thời gian đăng: 28/06/2020

lượt xem: 93 | lượt tải:110

27

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 27

Thời gian đăng: 26/06/2020

lượt xem: 144 | lượt tải:183
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay4,556
  • Tháng hiện tại49,149
  • Tổng lượt truy cập1,186,890
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây