Văn bản theo chủ đề: Phòng, Ban

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 LVLGD44 31/10/2017 Lịch làm việc tuần thứ 44 năm 2017 (Phòng GD&ĐT)
2 LLVVP44 30/10/2017 Lịch làm việc tuần thứ 44 năm 2017 (Văn phòng HĐND và UBND)
3 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Đài TTTH) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Đài TTTH)
4 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (TT DSKHHGĐ) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (TT DSKHHGĐ)
5 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Y tế) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Y tế)
6 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng TN&MT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng TN&MT)
7 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng LĐTB&XH) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng LĐTB&XH)
8 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng KTHT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng KTHT)
9 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng VHTT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng VHTT)
10 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Tư pháp) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Tư pháp)
11 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng NN&PTNT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng NN&PTNT)
12 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng GD&ĐT) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng GD&ĐT)
13 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Thanh tra huyệ 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Thanh tra huyện)
14 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Trung tâm VHTT 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Trung tâm VHTTTT)
15 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Nội vụ) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng Nội vụ)
16 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng TCKH) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Phòng TCKH)
17 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Ban QLDA XD) 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Ban QLDA XD)
18 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Trạm Khuyến nô 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Trạm Khuyến nông KN)
19 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Văn phòng HĐND 18/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2017 (Văn phòng HĐND và UBND)
20 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Đài TTTH) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Đài TTTH)
21 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Trung tâm DSKH 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Trung tâm DSKHH GĐ)
22 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Trung tâm VHTT 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Trung tâm VHTTTT)
23 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng LĐTB&XH) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng LĐTB&XH)
24 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng VH&TT) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng VH&TT)
25 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Ban QLDA XD) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Ban QLDA XD)
26 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng KT&HT) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng KT&HT)
27 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng Y tế) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng Y tế)
28 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng GD&ĐT) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng GD&ĐT)
29 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng NN&PTNT) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng NN&PTNT)
30 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Thanh tra huyệ 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Thanh tra huyện)
31 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng Tư pháp) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng Tư pháp)
32 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng TN&MT) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng TN&MT)
33 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng TCKH) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng TCKH)
34 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng Nội vụ) 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Phòng Nội vụ)
35 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Văn phòng HĐND 11/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2017 (Văn phòng HĐND&UBND)
36 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Trung tâm DSKH 06/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Trung tâm DSKHHGĐ)
37 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng GD&ĐT) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng GD&ĐT)
38 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng Y tế) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng Y tế)
39 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng LĐ TB&XH 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng LĐ TB&XH)
40 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng KTHT) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng KTHT)
41 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Trung tâm VHTT 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Trung tâm VHTT)
42 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng TCKH) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng TCKH)
43 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Ban QLDA XD) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Ban QLDA XD)
44 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng NN&PTNT) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng NN&PTNT)
45 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng Nội vụ) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng Nội vụ)
46 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng TN&MT) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng TN&MT)
47 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng VHTT) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng VHTT)
48 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng Tư pháp) 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Phòng Tư pháp)
49 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Thanh tra huyệ 05/09/2017 Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2017 (Thanh tra huyện)
50 Lịch làm việc Văn phòng Tuần thứ 36 năm 2017 05/09/2017 Lịch làm việc Văn phòng Tuần thứ 36 năm 2017
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây