Tích cực hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2023

Thứ tư - 08/11/2023 08:30 967
Ngày 03/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, xác định mục tiêu cơ bản trên 6 lĩnh vực nhằm bảo đảm quyền, lợi ích của phụ nữ bao gồm lĩnh vực chính trị; kinh tế, lao động; đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; lĩnh vực y tế; lĩnh vực giáo dục, đào tạo; lĩnh vực thông tin, truyền thông. Trên 6 mục tiêu lĩnh vực, Chính phủ xác định rõ các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể đối với từng lĩnh vực, qua đó tạo cơ sở, điều kiện để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện.
Bộ nhận diện truyền thông của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023
Bộ nhận diện truyền thông của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023
Ngày 23/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1790/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030. Chương trình xác định mục tiêu đến năm 2025 đạt 100% bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hằng năm. Phấn đấu đến năm 2030 nhận thức về bình đẳng giới của các nhóm đối tượng trong cộng đồng tăng từ 10 - 15% so với năm 2025. Phấn đấu đến năm 2025 đạt ít nhất 70% cơ quan truyền thông áp dụng thí điểm và đến năm 2030 đạt 90% cơ quan truyền thông chính thức áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông. Đến năm 2025 đạt 95% và đến năm 2030 đạt 100% các hương ước, quy ước của cộng đồng đã được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới.
Đồng thời, chương trình đề ra 07 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền phù hợp cho các nhóm đối tượng theo định kỳ và vào các đợt cao điểm hằng năm. Đổi mới về hình thức và phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nền tảng số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động nguồn lực, phương tiện và sự tham gia, hưởng ứng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là các nhà lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, những người có uy tín và ảnh hưởng lớn trong xã hội. Mở rộng và đẩy mạnh công tác giáo dục về bình đẳng giới trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em. Xây dựng và áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ truyền thông, phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên truyền thông các ngành, các cấp. Tăng cường truyền thông về luật pháp, chính sách và những thành tựu, kết quả về bình đẳng giới của Việt Nam cho các đối tác quốc tế; tích cực đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch về bình đẳng giới và các chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, nhân rộng các mô hình truyền thông về bình đẳng giới có hiệu quả.
Triển khai thực hiện theo quy định, ngày 27/9/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 4076/LĐTBXH-BĐG về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 nhằm tạo điểm nhấn, tạo nên chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn quốc; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
Tại tỉnh Bình Phước và huyện Phú Riềng, thực hiện Kế hoạch số 330/KH-UBND ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023; Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 10/4/2023 của UBND huyện về triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện Phú Riềng năm 2023;
Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn huyện; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em nhất là tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.  Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em.
Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.  Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.
Huyện Phú Riềng sẽ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động năm 2023 cấp tỉnh vào ngày 14/11/2023 (Thứ Ba) tại trụ sở Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng.
Tùy theo tình hình thực tế, các địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Vì bình đẳng giới năm 2023, từ ngày 10/11/2023 đến 20/11/2023.
Tăng cường tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng.  Tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới.
Tổ chức giao lưu, đối thoại, nói chuyện chuyên đề với hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến về các nội dung có liên quan đến chủ đề Tháng hành động năm 2023 phù hợp với tình hình tại địa phương.
Huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột.
Biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2023 nói riêng.
Tăng cường các hình thức kiểm tra, giám sát về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tháng hành động. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và trong thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội.
Chủ đề được xác định: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.
Khẩu hiệu, thông điệp truyền thông được xác định bao gồm:

1. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023!
2. Đầu tư cho bình đẳng giới là đầu tư cho tương lai.
3. Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội.
4. Tăng quyền năng cho phụ nữ là tăng vị thế của quốc gia.
5. Giới tính không quyết định năng lực và trình độ.
6. Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.
7. Chia sẻ việc nhà, gia đình hạnh phúc.
8. Mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em là vi phạm pháp luật.
9. Mọi hình thức bạo lực đều vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm minh.
10. Bình đẳng giới là chìa khóa để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới.
11. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.
12. Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
13. Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục phụ nữ và trẻ em.
14. Hãy lên tiếng khi bị bạo lực.
15. Hãy hành động vì cộng đồng bình đẳng, văn minh, an toàn và không bạo lực.
16. Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và người bị xâm hại.
17. Đồng tình với bạo lực là bạn đang cổ xúy cho hành vi sai trái!
18. Không đổ lỗi cho người bị bạo lực!
19. Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay.
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 là nội dung hoạt động cơ bản, điểm nhấn truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ và người lao động huyện Phú Riềng tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nội dung hoạt động của Tháng hành động./.


 

Nguồn tin: Đức Trọng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Face PR
Hhỏi
CDS
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay2,555
  • Tháng hiện tại10,037
  • Tổng lượt truy cập1,524,893
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây