Điểm tin văn bản nổi bật tuần 40/2023 (Từ ngày 25/9 đến ngày 01/10/2023)

Thứ ba - 03/10/2023 22:23 297
  1. Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ, cơ quan trung ương từ 10/11/2023
Ngày 26/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
(1) Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ, cơ quan trung ương (trừ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề) được xác định như sau:
- Đơn vị có số biên chế từ 50 người trở xuống: Tối đa 01 xe/01 đơn vị;
- Đơn vị có số biên chế từ trên 50 người đến 100 người: Tối đa 02 xe/01 đơn vị;
- Đơn vị có số biên chế từ trên 100 người đến 200 người: Tối đa 03 xe/01 đơn vị;
- Đơn vị có số biên chế từ trên 200 người đến 500 người: Tối đa 04 xe/01 đơn vị;
- Đơn vị có số biên chế từ trên 500 người đến 1000 người: Tối đa 05 xe/01 đơn vị;
- Đơn vị có số biên chế từ trên 1000 người trở lên: Tối đa 06 xe/01 đơn vị;
(2) Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ, cơ quan trung ương thuộc lĩnh vực y giáo dục và đào tạo, dạy nghề được xác định như sau:
- Đơn vị có số biên chế từ 100 người trở xuống: Tối đa 01 xe/01 đơn vị;
- Đơn vị có số biên chế từ trên 100 người đến 300 người: Tối đa 02 xe/01 đơn vị;
- Đơn vị có số biên chế từ trên 300 người đến 500 người: Tối đa 03 xe/01 đơn vị;
- Đơn vị có số biên chế từ trên 500 người đến 1000 người: Tối đa 04 xe/01 đơn vị;
- Đơn vị có số biên chế từ trên 1000 người đến 2000 người: Tối đa 05 xe/01 đơn vị;
- Đơn vị có số biên chế từ trên 2000 người trở lên: Tối đa 06 xe/01 đơn vị;
Nghị định 72/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/11/2023 và thay thế Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019.
  1. Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học giai đoạn 2023-2026
Ngày 25/09/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1117/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học.
Mục tiêu cụ thể của Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học giai đoạn 2023-2026:
(1) Xây dựng và vận hành cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học trở thành địa chỉ tìm kiếm tài liệu học tập, giảng dạy và nghiên cứu tin cậy cho người học, cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học và những người có nhu cầu cập nhật kiến thức giáo dục đại học.
(2) Xây dựng, phát triển tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học:
- Trên 40% số cơ sở giáo dục đại học tham gia xây dựng, phát triển tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học;
- Trên 20% số ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học có giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập được đưa lên hệ thống cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học;
- Trên 300 giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập trong giáo dục đại học được đưa lên cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học.
(3) Khai thác, sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học:
- Trên 50% số cơ sở giáo dục đại học khai thác, sử dụng nội dung tài liệu giảng dạy, giáo trình từ nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học;
- Trên 50% số khóa đào tạo, khóa bồi dưỡng do các cơ sở giáo dục đại học tổ chức thực hiện khai thác, sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập từ nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học phục vụ giảng dạy và học tập, trong đó có trên 20% số chương trình đào tạo để cấp văn bằng các trình độ đào tạo của giáo dục đại học;
- Trên 50% số cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học khai thác, sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập từ nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học phục vụ giảng dạy và nghiên cứu;
- Trên 50% số người học đang học tập trong các cơ sở giáo dục đại học khai thác, sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập từ nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học phục vụ học tập và nghiên cứu.
Quyết định 1117/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.
  1. Hướng dẫn cơ sở y tế và người dân sử dụng thông tin sổ sức khỏe điện tử trên VNeID
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn 7323/VPCP-KSTT về việc ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.
Về báo cáo của Bộ Công an tại Văn bản 1411/BC-TCTTKĐA năm 2023 về kết quả thực hiện Đề án 06 tháng 8/2023, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023 và về nhiệm vụ chậm, muộn theo lộ trình của Đề án 06 tại Văn bản 3218/TCTT năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo như sau:
- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức hướng dẫn các cơ sở y tế và người dân sử dụng thông tin sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30/10/2023.
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết đối với các bộ, ngành, địa phương trong việc sử dụng nguồn kinh phí từ nguồn thường xuyên, đầu tư công triển khai Đề án 06, đặc biệt là các địa phương gặp khó khăn trong bố trí kinh phí, thời hạn hoàn thành trước ngày 30/9/2023.
- Văn phòng Chính phủ:
+ Đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc tái cấu trúc quy trình thủ tục và tích hợp cung cấp 53 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30/11/2023.
+ Chủ trì, phối hợp với Tổ công tác triển khai Đề án 06 đôn đốc các Bộ: Công an, Tư pháp, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30/11/2023.
- Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, triển khai các nhiệm vụ chậm tiến độ theo đánh giá của Bộ Công an tại Phụ lục kèm theo, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ không bảo đảm lộ trình triển khai Đề án 06. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 20/10/2023 (lồng ghép trong báo cáo gửi Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ).
Chi tiết tại Công văn 7323/VPCP-KSTT./.
  1. Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
Thông tư 13/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.
Theo đó, định dạng hồ sơ thủ tục hành chính điện tử nộp lưu như sau:
- Đối với hồ sơ thủ tục hành chính điện tử được số hoá tại cơ quan, tổ chức tiếp nhận hồ sơ hoặc được tiếp nhận trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023.
- Đối với hồ sơ thủ tục hành chính được tạo lập điện tử
+ Tài liệu hành chính: định dạng .PDF, phiên bản 1.4 trở lên; tài liệu do cơ quan, tổ chức ban hành bảo đảm thực hiện theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư; tài liệu của cá nhân, doanh nghiệp phải được ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
+ Tài liệu khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
- Cấu trúc và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Thông tư 18/2019/TT-BTTTT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.
- Mã hồ sơ lưu trữ thủ tục hành chính điện tử được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
+ Mã định danh của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thủ tục hành chính.
+ Ngày, tháng, năm, tiếp nhận.
+ Số thứ tự hồ sơ tiếp nhận trong ngày.
- Cấu trúc mã định danh cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định tại Quyết định 20/2020/QĐ-TTg về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.
Chi tiết tại Thông tư 13/2023/TT-BNV, của Bộ Nội vụ, có hiệu lực từ ngày 15/10/2023./.

Nguồn tin: Đức Trọng (TH):

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Face PR
Hhỏi
CDS
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay5,637
  • Tháng hiện tại330,818
  • Tổng lượt truy cập2,594,467
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây