Điểm tin văn bản nổi bật tuần 09/2023. ( Từ ngày 20/2 đến ngày 26/2/2023).

Thứ hai - 27/02/2023 11:04 72 0
 1. Đến tháng 6/2023, cấp 40 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân
Đây là nội dung tại Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.
Theo đó, để đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục hoàn thiện ứng dụng VNeID, phấn đấu đến tháng 6/2023 cấp được 40 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân.
- Đẩy mạnh việc cấp mã định danh cá nhân, thẻ CCCD gắn chip cho công dân đủ điều kiện, thực hiện thường xuyên, chuẩn hóa, cập nhật và chia sẻ thông tin trong CSDLQG về dân cư với các bộ, ngành, địa phương.
- Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng, thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa CSDLQG về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.
- Trong tháng 6/2023, hoàn thành việc tích hợp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến toàn trình liên quan đến cư trú trên cổng Dịch vụ công Quốc gia, ưu tiên các dịch vụ công về đăng ký thường trú, tạm trú.
- Bảo đảm an toàn thông tin, đẩy mạnh kết nối dữ liệu giữa CSDLQG về dân cư với các CSDL khác để làm giàu dữ liệu dân cư nhằm phân tích, dự báo các thông tin để phục vụ việc hoạch định cơ chế, chính sách phát triển KTXH…
Chi tiết tại Chỉ thị 05/CT-TTg được ban hành ngày 23/02/2023.
 1. Thay đổi tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP
Ngày 24/02/2023 Thủ tướng ban hành Quyết định 148/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Theo đó, có sự thay đổi về điểm của bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP như sau:
Phần A: Các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (40 điểm), gồm: Tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm; sức mạnh cộng đồng. (Theo Quyết định 1048/QĐ-TTg là 35 điểm)
Phần B: Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị (25 điểm), gồm: Tiếp thị; câu chuyện về sản phẩm.
Phần C: Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm (35 điểm), gồm: Chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm; tiêu chuẩn sản phẩm; khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế. (Theo Quyết định 1048/QĐ-TTg là 40 điểm)
Tiêu chí từng nhóm, phân nhóm sản phẩm tại Phụ lục III của Quyết định 148/QĐ-TTg .
Tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 điểm và được phân thành 05 hạng.
Quyết định 148/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định 1048/QĐ-TTg năm 2019 và Quyết định 781/QĐ-TTg./.
 1. Nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng không trong tình hình mới
Ngày 24/02/2023, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 06/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng không (ANHK) trong tình hình mới.
Theo đó, các bộ, ngành, địa phương phải xây dựng kết cấu hạ tầng bảo đảm ANHK đồng bộ, hiện đại, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế; tập trung hoàn thiện Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Hàng không dân dụng Việt Nam,...
- Bộ GTVT phải rà soát, hoàn thiện tổ chức, biên chế của bộ phận ANHK của Cục Hàng không Việt Nam; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, chỉ đạo, điều hành công tác bảo đảm ANHK.
- Bộ Công An phối hợp với các bộ khác bảo đảm ANHK dựa theo quy định trong Luật An ninh quốc gia, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Luật An ninh mạng và các văn bản pháp luật liên quan.
- Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 36/2008/NĐ-CP về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ,..
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có cảng hàng không, sân bay phải chủ động rà soát việc mua sắm vũ khí, công cụ hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện khác để thực hiện nguyên tắc 4 tại chỗ,..
- Các đơn vị, doanh nghiệp hàng không tích cực xây dựng các giải pháp tăng cường hiệu quả kinh doanh, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế sau đại dịch COVID-19.
Chi tiết tại Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 24/02/2023.
 1. Tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
Thủ tướng có Công điện 71/CĐ-TTg ngày 23/02/2023 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các địa phương, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chỉ đạo:
- Các Bộ, cơ quan Trung ương theo thẩm quyền, chức năng và nhiệm vụ được giao thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý các khó khăn, vướng mắc của các địa phương;
+ Có văn bản trả lời, hướng dẫn, diễn giải cụ thể và đồng gửi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để các địa phương tham khảo, triển khai thực hiện bảo đảm thời hạn được giao;
+ Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền.
- Các Bộ, cơ quan Trung ương là chủ dự án thành phần của các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện các nhiệm vụ sau:
Tích cực theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án thành phần được giao chủ trì quản lý tại các địa phương để chủ động rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách theo tinh thần tháo gỡ các “nút thắt”, khơi thông các “điểm nghẽn”, phù hợp tình hình thực tiễn, tạo điều kiện cho các địa phương tổ chức triển khai thực hiện thuận lợi, thông suốt, hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Chi tiết tại Công điện 71/CĐ-TTg ngày 23/02/2023.
 1. Định mức số lượng người làm việc của Trạm Y tế xã là 05 người
Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký ban hành Thông tư 03/2023/TT-BYT hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập.
Theo đó, vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Trạm Y tế xã) được quy định như sau:
- Vị trí việc làm của Trạm Y tế xã thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
-  Định mức số lượng người làm việc của Trạm Y tế xã là 05 người làm việc/Trạm Y tế xã.
* Hệ số điều chỉnh:
- Điều chỉnh theo dân số
+ Đối với Trạm Y tế xã ở vùng I và vùng II trên 6.000 dân, nếu tăng từ 2.000 đến 3.000 dân thì tăng thêm 01 người làm việc;
+ Đối với Trạm Y tế xã ở vùng III trên 5.000 dân, nếu tăng 1.000 dân thì tăng thêm 01 người làm việc.
- Điều chỉnh theo vùng địa lý:
+ Trạm Y tế vùng II được tăng thêm với hệ số 1,2.
+ Trạm Y tế vùng III được tăng thêm với hệ số 1,3.
- Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trạm Y tế xã
+ Bác sĩ/ Y sĩ
+ Hộ sinh
+ Điều dưỡng
+ Các chức danh nghề nghiệp y tế khác: Bác sỹ y học dự phòng, Y tế công cộng, Lương y, Dân số, Dược, Kỹ thuật y, Khúc xạ nhãn khoa và chuyên môn khác.
Thông tư 03/2023/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 05/4/2023.

Nguồn tin: Đức Trọng (TH):

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

24

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 24

Thời gian đăng: 10/06/2023

lượt xem: 17 | lượt tải:15

23

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 23

Thời gian đăng: 08/06/2023

lượt xem: 15 | lượt tải:6

23

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 23

Thời gian đăng: 03/06/2023

lượt xem: 160 | lượt tải:149

22

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 22

Thời gian đăng: 30/05/2023

lượt xem: 282 | lượt tải:46

22

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 22

Thời gian đăng: 26/05/2023

lượt xem: 182 | lượt tải:152
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập22
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm21
 • Hôm nay7,059
 • Tháng hiện tại85,227
 • Tổng lượt truy cập10,820,125
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây