UBND huyện
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
UBND huyện
1 Ông Lê Tấn Nam
Điện thoại:
06513.686.068
Email: NAMTL76@yahoo.com
Chủ tịch UBND huyện
Thạc sỹ Kinh tế
Ông Lê Tấn Nam
2 Bà Trần Thị Loan
Điện thoại:
06513.686.555
Email: tranthiloan@yahoo.com
Phó Chủ tịch UBND huyện
Cử nhân Kinh tế
Bà Trần Thị Loan
3 Ông Nguyễn Quốc Dũng
Điện thoại:
06513.686.568
Email: dungbph@yahoo.com.vn
Phó Chủ tịch UBND huyện
Thạc sĩ Kinh tế
Ông Nguyễn Quốc Dũng
Văn phòng HĐND và UBND
4 Ông Thái Văn Hóa
Điện thoại:
06513.939.002
Email: thaivanhoabp@gmail.com
Chánh Văn phòng HĐND và UBND
Cử nhân Luật
Ông Thái Văn Hóa
5 Ông Đỗ Thành Trung
Điện thoại:0918.481.326
02713939003
Email: thanhtrung73bp@gmail.com
Phó Chánh Văn phòng
Thạc sĩ Khoa học cây trồng
Ông Đỗ Thành Trung
6 Ông Nguyễn Trọng Lân
Điện thoại:
06513.939.003
Email: nguyentronglanbp@gmail.com
Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND
Cử nhân Hành chính
Ông Nguyễn Trọng Lân
Phòng Nội vụ
7 Ông Phan Thanh Thuật
Điện thoại:
06513.939.007
Email: thuatch16g@gmail.com
Trưởng phòng
Thạc sĩ Quản lý Hành chính công
Ông Phan Thanh Thuật
8 Ông Trịnh Quang Hạnh
Điện thoại:
06513.939.007
Email: quanghanhsnv@gmail.com
Phó trưởng phòng
Kỹ sư Công nghệ thông tin
Ông Trịnh Quang Hạnh
Phòng Giáo dục và Đào tạo
9 Nguyễn Văn Trúc
Điện thoại:
02713939609
Email: anhtruc84@gmail.com
Trưởng phòng
Đại học Sư phạm
Nguyễn Văn Trúc
10 Bà Doãn Thị Mai Xuân
Điện thoại:
0651.3939.609
Email: maixuanpdt@gmail.com
Phó Trưởng phòng
Thạc sĩ
Bà Doãn Thị Mai Xuân
11 Bà Nguyễn Thị Uyên
Điện thoại:
0651.3939.609
Email: nhinguyen1809@yahoo.com
Phó Trưởng phòng
Đại học sư phạm
Bà Nguyễn Thị Uyên
Thanh tra huyện
12 Ông Vũ Đình Thạch
Điện thoại:
06513.939.111
Email: Thachttbp@gmail.com
Chánh Thanh tra
Cử nhân luật
Ông Vũ Đình Thạch
13 Ông Bùi Mạnh Cường
Điện thoại:
0651.3939111
Email: Cuongptntbp@gmail.com
Phó Chánh Thanh tra Ông Bùi Mạnh Cường
Phòng Tài nguyên Môi trường
14 Ông Nguyễn Danh Tùng
Điện thoại:
06513.939212
Email: tungdanhct@gmail.com
Trưởng phòng
Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Ông Nguyễn Danh Tùng
15 Ông Nguyễn Trí Hoàng
Điện thoại:
06513.939212
Email: nguyentrihoang.hpr@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Kỹ sư quản lý đất đai.
Ông Nguyễn Trí Hoàng
Phòng Lao động - TB&XH
16 Ông Hoàng Văn Thắng
Điện thoại:
06513.939.008
Email: hoangvanthangldtc@gmail.com
Trưởng phòng
Thạc sỹ Luật, Thạc sỹ Kinh tế phát triển
Ông Hoàng Văn Thắng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
17 Ông Đỗ Văn Hưng
Điện thoại:
06513.939.016
Email: dovanhungbinhphuoc@gmail.com
Phó trưởng phòng
Kỹ sư điện
Ông Đỗ Văn Hưng
Phòng Tư pháp
18 Ông Lê Quang Đạt
Điện thoại:
06513.939.222
Email: quangdatqb123@gmail.com
Trưởng phòng
Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Luật; đang học Thạc sỹ Luật.
Ông Lê Quang Đạt
Phòng Văn hóa và Thông tin
19 Ông Nguyễn Hoàng Anh
Điện thoại:0979106881
06513939608
Email: Hoangnguyenanh681@gmail.com
Trưởng phòng
Đại học sư phạm
Ông Nguyễn Hoàng Anh
20 Ông Nghiêm Văn Nam
Điện thoại:0962531541
06513939608
Email: Nghiemvannam20041986@gmail.com
Phó Trưởng phòng
Đại học Quản lý Văn hóa
Ông Nghiêm Văn Nam
Phòng Nông nghiệp và PTNT
21 Lê Đức Trường
Phó Trưởng phòng
Thạc sỹ Nông học
Lê Đức Trường
Phòng Y tế
22 Ông Hoàng Hữu Tuấn Trung
Điện thoại:0983.020.672
06513.939.018
Email: tuantrungbp@gmail.com
Trưởng phòng
Bác sỹ Chuyên khoa I Tai - Mũi - Họng
Ông Hoàng Hữu Tuấn Trung
Phòng Tài chính Kế hoạch
23 Ông Nguyễn Thanh Minh
Điện thoại:0977.442.777
06513.939.012
Email: thanhminhtcpr@gmail.com
Trưởng phòng
Đại học
Ông Nguyễn Thanh Minh
Ban Quản lý Dự án Xây dựng
24 Ông Nguyễn Văn Tuấn
Điện thoại:0913.819.009
06513.939.006
Email: nguyentuan.bpc@gmail.com
Giám đốc
Kỹ sư Xây dựng
Ông Nguyễn Văn Tuấn
25 Ông Nguyễn Quốc Trung
Điện thoại:0919.043.123
06513.939.006
Email: trungcongthuong76@gmail.com
Phó Giám đốc
Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
Ông Nguyễn Quốc Trung
UBND xã Bình Sơn
26 Bà Mai Thị Thuyết
Điện thoại:0961224428
06513.712.071
Email: binhson2012@gmail.com
Chủ tịch UBND xã
Cử nhân Lịch sử Đảng
Bà Mai Thị Thuyết
27 Ông Nguyễn Văn Hoàn
Điện thoại:0987880109
06513.712.112
Email: binhson2012@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã
Cử nhân Lịch sử
Ông Nguyễn Văn Hoàn
UBND xã Bình Tân
28 Ông Lại Hồng Phương
Điện thoại:0979146109
06513775210
Email: laihongphuong79@gmail.com
Chủ tịch UBND xã
Cử nhân xã hội học
Ông Lại Hồng Phương
29 Ông Nguyễn Văn Hóa
Điện thoại:0983 261 936
06513775210
Phó Chủ tịch UBND xã
Trung cấp Luật
Ông Nguyễn Văn Hóa
UBND xã Bù Nho
30 Bà Vũ Thị Như Hà
Điện thoại:0907.249.686
Email: nhuhavulongha@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã
Cử nhân Kinh tế
Bà Vũ Thị Như Hà
31 Ông Phạm Duy Chinh
Điện thoại:01694666456
06513737739
Phó Chủ tịch UBND xã
Đại học
Ông Phạm Duy Chinh
UBND xã Long Bình
32 Ông Lê Văn Chung
Điện thoại:0989.859.859
Email: chungsxdbp@gmail.com
Quyền Chủ tịch
CĐ.Xây dựng Cử nhân Luật
Ông Lê Văn Chung
UBND xã Long Hà
33 Ông Vương Sỹ Toán
Điện thoại:0913.740.411
06513. 776.043
Email: vuongtoanub@gmail.com
Chủ tịch UBND xã
Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính học
Ông Vương Sỹ Toán
34 Ông Trương Bá Phương
Điện thoại:0977.113.226
06513. 730.323
Email: tuanphuonglh@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã
Trung cấp chính trị - Hành chính
Ông Trương Bá Phương
UBND xã Long Hưng
35 Ông Nguyễn Văn Thanh
Điện thoại:0965 291 431
06513.776.249
Chủ tịch UBND xã
Đại học Kinh tế Luật
Ông Nguyễn Văn Thanh
36 Ông Phạm Xuân Phước
Điện thoại:0986 559 746
06513 776 249
Email: xuanphuoc_vp@yahoo.com.vn
Phó Chủ tịch UBND xã
Đại học luật
Ông Phạm Xuân Phước
UBND xã Long Tân
37 Ông Nguyễn Hữu Chúc
Điện thoại:0976664148
06513776142
Chủ tịch UBND xã
Đại học Luật
Ông Nguyễn Hữu Chúc
38 Ông Lê Đình Trung
Điện thoại:0976664148
06513776142
Chủ tịch UBND xã
Đại học Luật
Ông Lê Đình Trung
39 Ông Đỗ Nhật Quang
Điện thoại:0969364147
06513776142
Phó Chủ tịch UBND xã
Đại học Văn hóa
Ông Đỗ Nhật Quang
UBND xã Phú Riềng
40 Ông Lê Văn Hưng
Điện thoại:0987168012
0651.3777517
Email: ducdaipr@gmail.com
Chủ tịch UBND xã
Cử nhân quản trị kinh doanh
Ông Lê Văn Hưng
41 Ông Hồ Trung Cường
Điện thoại:0907235678
0651.3741555
Email: trungcuongpr@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã
Cử Nhân Luật
Ông Hồ Trung Cường
42 Ông Nguyễn Đức Đại
Điện thoại:0918954011
0651.3741134
Email: ducdaipr@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã
Cử Nhân Luật
Ông Nguyễn Đức Đại
UBND xã Phú Trung
43 Ông Lê Văn Phương
Điện thoại:0947 109 901
01653 759 001
Email: levanphuong1981@gmail.com
Chủ tịch UBND xã
Cử nhân luật
Ông Lê Văn Phương
44 Ông Nguyễn Quý Hà
Điện thoại:0988 935 255
01653 759 118
Email: nguyenquyha8.pt@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã
Cử nhân kế toán
Ông Nguyễn Quý Hà
UBND xã Phước Tân
45 Ông Võ Tiến Công
Điện thoại:0975.843.348
0651.3.736.456
Email: votiencong1980@gmail.com
Chủ tịch UBND xã
Đại học Luật
Ông Võ Tiến Công
46 Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại:0977.800.787
0651.3736567
Email: nguyenthuhaubpt@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Bà Nguyễn Thị Thu Hà
47 Bà Nguyễn Thị Kim Trúc
Điện thoại:0985.177.992
0651.3745.997
Email: kimtruc19111987@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND xã Bà Nguyễn Thị Kim Trúc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây