Điểm tin văn bản mới nổi bật tuần 44 Năm 2022 (Từ ngày 24/10 đến ngày 30/10/2022):

Thứ ba - 01/11/2022 04:21 197 0
  1. Sửa quy định về quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại để cho thuê
Ngày 28/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2022/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.
Trong đó, việc quản lý đối với tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuê nhà từ ngày 15/12/2022 như sau:
- Việc cho thuê chỉ áp dụng cho nhà, đất đang trong quá trình lập phương án bố trí sử dụng hoặc giới thiệu để tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuê kéo dài quá 6 tháng mà chưa có đối tượng đăng ký thuê nhà.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho đối tượng không phải tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuê.
(So với Quyết định 56/2014/QĐ-TTg, Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định).
- Việc cho thuê thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định 151/2017/NĐ-CP (nếu có).
- Bộ Ngoại giao quy định cụ thể thời hạn cho thuê, điều kiện chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà trước thời hạn để đảm bảo thu hồi lại nhà đang cho thuê để phục vụ mục đích đối ngoại.
Hằng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình cho đối tượng không phải tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuê nhà.
Nghị định 90/2022/NĐ-CP thay thế Quyết định 56/2014/QĐ-TTg từ ngày 15/12/2022.
  1. Tạm nộp thuế TNDN của 04 quý không thấp hơn 80% của năm
Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế.
Theo đó, Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP , đơn cử như:
- Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.
Trước đó, theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.
Lưu ý: Việc tạm nộp thuế TNDN được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021 như sau:
- Tính đến ngày 30/10/2022 người nộp thuế có số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 không thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm, thì không áp dụng quy định tỷ lệ tạm nộp 04 quý tại khoản 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP (không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm).
- Tính đến ngày 30/10/2022, người nộp thuế có số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm, thì được áp dụng tỷ lệ tạm nộp 04 quý không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm nếu không tăng thêm số tiền chậm nộp.
Nghị định 91/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/10/2022.
  1. Sửa quy định về tài sản bảo đảm với khoản cho vay đặc biệt
Ngày 28/10/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 13/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
Theo đó, sửa đổi quy định về tài sản bảo đảm đối với khoản cho vay đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định.
Đơn cử, trường hợp khoản vay đặc biệt quy định tại điểm a khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 4, điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư 08/2021/TT-NHNN, bên đi vay phải sử dụng tài sản bảo đảm theo thứ tự ưu tiên như sau:
- Cầm cố:
Tín phiếu NHNN, trái phiếu Chính phủ (gồm: tín phiếu Kho bạc, trái phiếu Kho bạc, trái phiếu công trình Trung ương, công trái xây dựng Tổ quốc, trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (trước đây là Quỹ Hỗ trợ phát triển) được Thủ tướng chỉ định phát hành), trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn, trái phiếu Chính quyền địa phương trong Danh mục giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của NHNN;
- Cầm cố trái phiếu được phát hành bởi ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (trừ các ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc);
- Cầm cố trái phiếu được phát hành bởi tổ chức tín dụng không được kiểm soát đặc biệt (trừ ngân hàng thương mại quy định tại điểm b Khoản này) và doanh nghiệp khác;
(So với hiện hành bỏ quy định: Thế chấp quyền đòi nợ phát sinh từ khoản cho vay của bên đi vay đối với khách hàng (trừ tổ chức tín dụng)).
Thông tư 13/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 28/10/2022.
  1. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện
Ngày 24/10/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2022/TT-BXD quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.
Theo đó, nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện gồm có:
- Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng; bản dồ ranh giới và phạm vi lập quy hoạch huyện.
- Thuyết minh nhiêm vụ quy hoạch huyện bao gồm:
+ Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch; căn cứ lập nhiệm vụ quy hoạch.
+ Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng vùng lập quy hoạch; phương hướng phát triển; phương án quy hoạch có liên quan, tác động đến vùng lập quy hoạch; những tồn tại cần giải quyết.
+ Quan điểm, mục tiêu quy hoạch; tính chất, chức năng của vùng.
+ Cơ sở và phương pháp xác định động lực phát triển vùng; dự báo sơ bộ về dân số, đất đai,...; đề xuất các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, xã hội theo từng giai đoạn.
+ Yêu cầu mức độ điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá hiện trạng; yêu cầu vể CSDL hiện trạng.
+ Yêu cầu nội dung chính của quy hoạch.
+ Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục; số lượng, quy cách hồ sơ đồ án; kế hoạch và tiến độ; yêu cầu về nội dung, hình thức, đối tượng lấy ý kiến.
- Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.
Chi tiết tại Thông tư 04/2022/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/01/2023, thay thế Thông tư 02/2017/TT-BXD , Thông tư 12/2016/TT-BXD./.
  1. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp viên chức nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh
Ngày 28/10/2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số chức danh và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh.
Trong đó, quy định tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh như sau:
- Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp.
- Cống hiến cho sự nghiệp phát triển nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh; có ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
- Tâm huyết với nghề, trung thực, khách quan, thẳng thắn; có thái độ khiêm tốn, đúng mực khi tiếp xúc với công chúng; có ý thức đấu tranh với những hành vi sai trái, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Có tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động phối hợp với đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.
Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 15/12/2022 và bãi bỏ Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV./.

Nguồn tin: Đức Trọng (TH):

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch làm việc mới

39

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 39

Thời gian đăng: 22/09/2023

lượt xem: 30 | lượt tải:25

38

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 38

Thời gian đăng: 15/09/2023

lượt xem: 139 | lượt tải:147

37

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 37

Thời gian đăng: 12/09/2023

lượt xem: 57 | lượt tải:34

37

Lịch làm việc Huyện ủy Tuần 37

Thời gian đăng: 09/09/2023

lượt xem: 135 | lượt tải:133

36

Lịch làm việc TT HĐND&UBND huyện Tuần 36

Thời gian đăng: 06/09/2023

lượt xem: 113 | lượt tải:32
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay4,588
  • Tháng hiện tại99,830
  • Tổng lượt truy cập11,527,279
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây